Författare

Vesa Annala är intresserad av de stora livs frågorna – sanningen om verkligheten, om livet, om ursprunget, om historian, om människan, om Gud, om Jesus, om Bibeln, osv. Författare och föreläsare inom apologetiska ämnen.

Om inlägget

av Publicerat: 28 september 2016Ämnen: Vetenskap och tro, Moral, Bibeln1 kommentarEtiketter: , , , , , 2483 ord12 minuters läsningvisningar: 27

Dela inlägget!

Wikipedias kritik av kristendomen

Jag ska här ta upp en kritisk artikel om den kristna tron som återfinns i Wikipedia. I artikeln delas kritiken i tre block; ”Vetenskapssyn”,  ”Etik” och ”Kritik av inkonsekvenser i de kanoniska texterna och läran”. Jag ska bara kortfattat kommentera varje block för sig.

”Vetenskapssyn”


I artikeln hävdas att ”kristendomens syn på vetenskap och … kristen doktrin har hindrat utvecklingen av ny kunskap.” Här ger artikeln en helt fel bild av relationen mellan den moderna (experimentella) vetenskapen och kristen tro. Artikeln visar också en total brist på historiskt perspektiv.

För det första är det ett historiskt faktum att den moderna empiriska vetenskapen uppstod inom den kristna kyrkan. Under den sena medeltiden uppstår universitetsväsendet, den kanske viktigaste institutionen där vetenskapen kommer att få en central plats. Vid denna tid återupptäckte man också Aristoteles skrifter. Den moderna vetenskapen har därmed två idékällor som den byggde vidare på, Aristoteles och Bibeln. Båda källorna har åtminstone en gemensam nämnare: teleologi. Levande organismer ger uttryck för design. Aristoteles begränsade design till levande organismer.[i]De bibliska texterna talar om en allomfattande design.

Alla den moderna vetenskapens ”skapare” (Nikolaus Kopernikus, Francis Bacon, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Nils Stensen, John Ray, etc.) var troende kristna. De hade övertygelsen att Gud hade två böcker, Skriften och skapelsen. Prästens uppgift var att förklara Skriften för folket. Vetenskapsmannens uppgift var att förklara skapelsen för folket. Det fanns ingen konflikt mellan dessa två ”böcker”. Inte bara det, den moderna vetenskapens grundare trodde också på bokstavlig skapelse och ett historiskt fall.

En nyare historisk forskning har visat sambandet mellan empirisk vetenskap och Bibeln med all önskvärt tydlighet. Här vill jag nämna t.ex. professor Peter Harrison, som i många böcker[ii]har vederlagt myten att kristen tro skulle ha hindrat utvecklingen av ny kunskap.

Det är också mycket intressant att veta att syndafallsberättelsen i Första Moseboken hade att avgörande inflytande t.ex. i Fancis Bacons tänkande. Harrison skriver: ”Traditionen enligt vilken Adam ägde den fulla kunskapen (”pertfect philosophy”) innebär att det mänskliga sinnet hade i början ägnats till att känna sanningen, och om dessa hinder, som uppstod som en konsekvens av fallet, kunde identifieras och neutraliseras, skulle sinnet återigen, i kraft av dess egen natur, komma till sanningen eller åtminstone bli bättre utrustat till att göra så. Fancis Bacon, som man väl känner till, såg i vetenskapen en möjlighet att återställa eller åtminstone reparera förlusten av den kunskap som fallet hade burit med sig.”[iii]

Wikipedias påstående att ”kristendomens syn på vetenskapen… har hindrat utvecklingen av ny kunskap” är helt fel! Det historiska förhållandet är raka motsatsen. Utan den kristna tron (Bibeln) hade den moderna vetenskapen kanske aldrig sett dagens ljus!

Under detta block riktar man en särskild kritik mot kreationism och Intelligent design. Båda beskrivs som” vilseledande pseudovetenskap som står i konflikt med verifierbara modeller av hur livet anses ha utvecklats.” En närmare granskning av påståendet visar att författaren till artikeln i Wikipedia inte riktigt förstått hur vetenskapen fungerar. Det är inget fel att ha idéer som är i ”konflikt med verifierbara modeller”. Vetenskapens historia är full av idéer som varit i konflikt med de för tillfället accepterade föreställningarna. Här ett exempel från geologin.

Ända fram till 1970-talet hade den uniformiska geologin accepterats fullt ut. Det var det rådande paradigmet, en ”sanning” som inte skulle ifrågasättas. Derek Ager skriver: ”Under ett och ett halvt sekel dominerades den geologiska världen, och man kan också säga hjärntvättades, av Charles Lyells gradualistiska uniformism. Varje tanke om ’katastrofiska’ händelser (i jordens gångna historia, min anm.) förkastades som gammalmodiga, ovetenskapliga och skrattretande.”[iv]I dag är det en modifierad form av uniformitarianismen (kallas ibland för aktualism)  som den  historiska geologin arbetar utifrån. Man räknar med händelser i det förgångna som inte går att observera eller återupprätta. Douglas H Erwin och James W Valentine skriver efter hänvisning till Lyells uniformism: ”Idag erkänner geologer att hastigheten av geologiska processer i jordens historia har varierat betydligt och att många processer ha skett på ett sätt som svårligen kan studeras idag.”[v]

Kreationismen har alltid tolkat jordens historia utifrån katastrofismen. Den moderna neokatastrofismen har alltså delvis bekräftat denna tolkning. Att beskriva kreationismen som pseudovetenskap är bara ett psykologiskt grepp som används för att misskreditera alla som ifrågasätter evolutionsteorin.

När det gäller intelligent design har den tvingat evolutionister till reträtt. T.ex. har Stephen Meyer i sina två böcker Signature in the Cell (2009) och Darwin’s Doubt (2013)[vi]visat hur design kan bättre förklara t.ex. cellens uppkomst samt den kampriska explosionen av liv. Filosofen Steve Fuller skriver att ”IDT (intelligent design theory) erbjuder ett säkrare tillvägagångssätt till en ’progressiv’ attityd till vetenskapen än den moderna evolutionsteorin.”[vii]

”Etik”


Under detta block är det intressant att se vilka källor som texten är byggd på. Tre av källorna är ledande ateister, Daniel Dennett, Sam Harris och Peter Singer. Av detta följer naturligtvis att kritiken mot den kristna tron blir mycket vinklad. Den grundläggande kritiken uttrycks på följande sätt: ”Genom att säga att moraliska förhållningssätt bestämts av den egna guden, anger man ett felaktigt skäl till varför människor bör handla moraliskt.” Detta är ett mycket märkligt påstående. Hela den kristna etiken utgår ju från Gud! Det är väl inte ateister som avgör varför människans bör handla moraliskt.

Nästa påstående är också lika märkligt: ”Om motivet för att inte döda enbart är att Gud bestämt detta, så faller skälen mot att döda bort om man skulle finna att Gud inte finns eller att kristendomen inte är sann.” Detta argument är helt värdelöst eftersom det uttrycker ett hypotetiskt påstående om Guds existens. Kristna har under årens lopp argumenterat för Guds existens just utifrån det moraliska gudsbeviset.

Enligt författaren utgår det ”rätta” sättet att handla moraliskt från en konsekvensetisk reflektion. När författaren ställer den konsekvensetiska reflektionen mot den kristna etiken visar han bara sin okunnighet i fråga om den bibliska etiken. Mycket av den kristna (bibliska) etiken bygger på konsekvensetisk reflektion. Redan den första människans fall handlar om handlingens konsekvenser. Olydnad mot Guds vilja fick förödande konsekvenser. Den kristna etiken är kärleksetik där kärlekens äkthet bedöms utifrån konsekvenser. Här bara en bibeltext för att belysa frågan. Lärjungen Johannes skriver (Första Johannesbrevet 3:17): ”Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?” Kärleken uttrycks i konsekventa handlingar. Författarens kritik mot den kristna etiken träffar honom/henne själv. Först skapar man en förvrängd bild av den kristna etiken och levererar sedan kritik mot den.

Den ateistiska världen har ingen grund för sin moraliska reflektion. Filosofer (och ateister) Michael Ruse och insektsforskaren Edward O. Wilson skriver: ”Moral, eller strängt taget vår föreställning (”belief”) om moral är bara en anpassning som tjänar våra reproduktiva framgångar. Sålunda vilar grunden för etik inte i Guds vilja – inte heller i evolutionens metaforiska rötter eller något annat ramverk i universum. I en viktig mening är etik, så som vi förstår den, en illusion prackad på oss av våra gener för att få oss att samarbeta. Den saknar grund utanför människan. Etik är en produkt av evolutionen men kan inte rättfärdiggöras av den; likt Macbeths dolk tjänar den ett kraftfullt syfte utan att existera i verklighet.”[viii]

Man skriver också att de ”kristna trosföreställningarna har legitimerat och resulterat i krig, våld och förtryck.” En hastig genomläsning av de nytestamentliga texterna gör det mycket klart att ingenting av detta stämmer. Också uttrycket ”kristna trosföreställningar” är väldigt oklart. Hela kritiken genomsyras av negativ kritik. Ordet kritik i vetenskapliga sammanhang används för en saklig diskussion. I Nationalencyklopedin beskrivs under ”Bibelkritik” följande: ”bibelkritik var på 1800-talet, när ’kritik’ betydde ’vetenskaplig prövning’ (utan någon negativ biton), en naturlig beteckning för den framväxande bibelforskningen, men ordet har, särskilt i religiösa kretsar, uppfattats och använts negativt, i betydelsen angrepp på Bibeln.”[ix]

Det är uppenbart att författaren till artikeln i Wikipedia använder ordet ”kritik” i dess negativa betydelse, bara i syfte att angripa den kristna tron.

”Kritik av inkonsekvenser i de kanoniska texterna och läran”


Under detta block fortsätter man med den negativa kritiken. Och man kan ju inte vänta något annat eftersom artikeln bygger på samma källor som kritiken under ”Etik”, med ett tillägg, Richard Dawkins. Man lyfter fram frågor som att Bibeln ger ”stöd för slaveri”;  kvinnans ställning som ”underdånig mannen”; att Bibeln ger ”stöd för auktoritära regimer” och ”stöd för krig och våld mot oskyldiga”;  att den kristna tron ”är inhuman” som ”förneka[r] homosexuellas rättigheter”, osv. Ytterligare kritik riktar sig mot ”inkonsekvenser och felaktigheter i den kristna läran”; att den kristna tron har lånat idéer och föreställningar från andra religioner; osv.[x] (För att spara utrymme hänvisar jag till artikeln i Wikipedia)[xi].

Mycket av kritiken i Wikipedias artikel kan lätt tillbakavisas genom att lyfta fram  vad den kristna tron har betytt för människovärdet, vetenskap, utbildning, demokrati etc. Det finns ingen annan idétradition som har burit med sig så mycket gott som den kristna tron. Att människor under tidens gång har missbrukat sin ställning genom hänvisning till bibliska texter är en annan sak. I en viss mening är kritiken så undermålig att den inte ens behöver bemötas, men några reflektioner här.

För det första är det inte ateister som kan avgöra vad som är den kristna läran! För att kunna formulera saklig kritik mot den kristna läran måste man kunna visa upp kriterier utifrån vilka kritiken formuleras.

Den andra viktiga aspekten som artikeln i Wikipedia inte alls tar upp är att människan är en fallen varelse. Och det är just detta som är ett så dominerande tema i Bibeln. Människan är ond och ur hennes ondska uppstår onda handlingar. Den kristna trons yttersta syfte är att människan befrias från sin ondska. Därför kom Jesus! Detta tas dock inte alls upp i Wikipedia. Det är p.g.a. människans ondska som Bibeln har många lagar och regler. Gamla Testamentets lagar och regler gäller inte längre. Jesus sammanfattade hela den gammaltestamentliga etiken i Matteusevangeliet 22:36-40 . Det var en laglärd som frågade Jesus: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.” I ett annat sammanhang säger Jesus: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. ” (Matteusevangeliet 5:43-45)

Jesu ord visar med all önskvärd tydlighet poängen i den gammaltestamentliga uppenbarelsen: kärleken, som bör vara den rådande och styrande principen i människan liv. Gud, som är god både mot de goda och onda, är objektet för människans tillbedjan och kärlek. Denna kärlek tar sig i yttryck i godhet mot andra människor.

Att dra ihop trådarna


Kritiken mot den kristna tron i Wikipedias artikel är undermålig. Den är byggd på ”nyateisternas” angrepp mot den kristna tron. Artikelns utgångspunkt är negativ kritik, med missvisande resonemang, brist på historisk reflektion. I en viss mening ”tjänar” artikelns misslyckande den kristna tron. En läsare med genuin nyfikenhet upptäckter snart svagheter i texten och blir mer nyfiken på den kristna tron. Gud har ofta använt negativa saker för att föra människor till Jesus. En sådan negativ artikel tjänar också apologetikens syfte. Vi kan lätt tillbakavisa kritiken och lyfta fram Jesus som den kristna trons centrum.

Min slutkläm blir att kritiken i Wikipedia riktad mot den kristna tron träffar bara den förvrängda bilden av kristen tro som författaren har skapat utifrån den nyateistiska litteraturen. Den nytestamentliga kristna tron går fria!

 


[i] Se t.ex. Armand Maria Leroi, The Lagoon. How Aristotle Invented Science, Viking, 2014, ss. 86-88; Addy Pross, What is Life?, Oxford, 2014, s. 34.
[ii] Nu senast i boken The Territories of Science and Religion, The University of Chigaco Press, 2015.
[iii] Peter Harrison, The Fall of Man and the Foundations of Science, Cambridga University Press, 2007, s. 4.
[iv] Derek Ager, The New Catastrophism, Gambridge University Press, 1993, s. xi.
[v] Douglas H Erwin, James W Valentine, The Cambrian Explosion, Roberts and Company Publisher, 2013, s. 10. Idag tror man att det är flera katastrofer som har drabbat jorden. Trevor Palmer, Perillious Planet Earth, Cambridga University Press, s. 365ff.
[vi] Båda böckerna har givits ut av HarberOne.
[vii] Steve Fuller, Science vs Religion? Intelligent design and the problem of Evolution, Polity, 2007, s. 2.
[viii] Michael Ruse, Edward Wilson, ”The Evolution of Ethics” i Michael Ruse (ed.), Philosphy of Biology, McMillan, 1989, s.316.
[ix] Nationalencyklopedin,bibelkritik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bibelkritik(hämtad 2016-09-26).
[x] N.T. Wright bemöter de sistnämnda påståendena i The Resurrection of the Son of God, Fortress Press, 2003
[xi]https://sv.wikipedia.org/wiki/Kritik_av_kristendomen.

En kommentar

 1. Christian 16 oktober 2016 at 08:09

  Hej Vesa,

  Du skriver i ditt inlägg här ovan att ”design” kan förklara den första cellens uppkomst på ett mycket bättre sätt än vad evolutionsläran kan. Men hur ser då den här förklaringen ut? När, var och hur konstruerades den första cellen och varför ser den ut som den gör? Hur går man egentligen till väga när man designar en cell, och hur har denna design implementerats i praktiken?

  Hur ser dina vetenskapliga designförklaringar ut här, rent konkret, om du nu menar att de är bättre än de evolutionsbiologiska?

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

 • Referat från apologetikkonferensen ”Varför just Jesus?”

  Jag minns väl hur jag, när jag var liten och brukade leka i skogen, förundrades över naturen, stjärnhimlen och allt det vackra i skapelsen. Tanken började växa inom mig om att det måste finnas något bakom allting, att slumpen inte kunde ha gjort detaljerna på ett så väl ordnat sätt med all variation av liv. När jag såg på världen med nyfikenhet men samtidigt upplevde det svåra och tuffa i livet som det innebar att växa upp och leva som en trasig människa i en trasig värld så möttes och blandades liksom känslan av den förundrande delen av skapelsen med lidandet för mig som människa och person. Frågan färgades av förtvivlan och tvivel: Hur får jag ihop allt det vackra, sköna och förundran av livet med lidandet, trasigheten, om ont och gott existerar eller inte alls? I tonåren funderade jag mycket på vad meningen med livet kunde vara och brottades med existentiella frågor samtidigt som jag gick igenom en svår period mellan högstadiet och gymnasiet. Men mitt liv vände totalt: Jag kom till tro på Jesus genom evangeliet som förmedlades av en vän jag lärde känna på skolan. Detta gav mig ett nytt liv. Jag minns den där lektionen på bibelskolan som bland det mest roliga och intressanta. Den handlade om att förklara, försvara och ge goda skäl för den kristna världsbilden och tron på Jesus Kristus. Jag började intressera mig för apologetik och ville undersöka mer och fördjupa mig i min övertygelse och samtidigt lärde jag känna vänner som delade intresset för detta också. När jag för första gången var på apologetikkonferens i Uppsala, 17-18 mars 2023, blev det en stark upplevelse för mig. Det var på något sätt som att frågorna från när jag var liten och lekte i skogen eller när tonårsperioden präglades av förtvivlan och tvivel på livet, fick fördjupade genomtänkta svar i de föreläsningar som hölls. Detta fick mig att tänka på psalmisten Davids inledande ord från psaltaren 19: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.” Jag upplevde att konferensen hade bra ämnesområden på seminarierna följt av frågestunder, pauser och trevlig gemenskap. Det var fint att få träffa några av de personer som jag lyssnar på och följer via hemsida och podd såsom Svenska Apologetiksällskapet och Apologia. Jag vill rikta ett stort TACK för det fina arbete ni gör och medverkar till att få ”troende människor att tänka och tänkande människor att tro”. Konferensen präglades bl.a. av öppenhet, ödmjukhet och skarphet i budskapen som förmedlades där.


 • Apologetik i församlingen – del 3: Evangelisation!

  När man läser om missionärer i kyrkans historia blir man både ödmjuk och inspirerad. Alla dessa hjältar som trotsade kyla, hunger och brutalt motstånd. Ofta ledde missionen till martyrskap och i många fall senare helgonförklaring. Visst imponerar Apostlarna, Bonifatius, Ansgar och Patrick. Samtidigt vet vi att tusentals offrar hälsa och liv än idag. Missionens drivkraft är fortfarande väldigt stor i många delar av vår värld. Vad är det som gör att vi inte ser samma hängivenhet i Sverige även om vi säkerligen inte riskerar att mista livet när vi är tydliga med evangeliet och Bibelns sanningar? Bekvämlighet Visst är det gött med en fylld kyrka som lyssnar till mig som förkunnare. Varmt o skönt, alla är nöjda o glada. Eller när jag sitter framför datorn och skriver med favoritlåten strömmande i öronen. En kik på sociala medier får mig ännu mer i stämning och texten växer fram. Det är minst sagt bekvämt. Att ta sig ut o besöka församlingsborna eller ringa till vännen som är sjuk är inte lika lockande. Inte ens att falla ner på knä och ropa till Gud för människors frälsning gör jag särskilt ofta. Kaffekoppen med arbetskamraterna är väl viktig men hur ofta och hur länge? Ändå är mötet med en människa i nöd, såväl fysiskt som andligt, den plats där jag finner en god eftersmak. Att gå utanför min komfort­zon gör att Gud kan börja arbeta med såväl mig som andra människor. Jesus sa till lärjung­arna att gå ut och när de gjorde det förändrades världen och kyrkan växte. Apati Flera har talat om apatin som vilar över Sverige, inte minst David Wilkersson. Var den kommer ifrån kan vi fundera över men ett är säkert. Djävulen älskar när vi sitter på våra rum och väntar på nästa mejl att blinka till. Om vi ska bryta med detta ok behöver vi kasta av oss det och i stället gå in under Jesu ok. Hans börda är ju lätt. Vi får helt enkelt bestämma oss för hur vi vill leva våra liv. Helt klart är att Jesus välsignar oss när vi går mot strömmen i såväl  tankar som i handling. Evangeliet är till för alla människor och det är ett hårt men spännande arbete som väntar. Rädsla Var inte rädda, säger Jesus. Såklart är man rädd för att gå ut i okänd terräng och stöta sig med omgiv­ningen, men Jesus övervinner rädslan. Han går ju före och har redan varit hos alla människor och på alla platser. Att kyrkorna ofta inte är livaktiga och fyllda av människor beror till stor del på att vi inte svarat på de frågor människor har men också på att vi inte sökt upp människor. Kanske beror det på att vi lyssnar mer till våra rädslor än till Jesus. Kyrkans inre sekularisering Frågorna och tvivlen finns helt klart hos de flesta så vi kan inte skylla på någon annan än oss själva. Vi som har fått uppdraget att förkunna evangelium och försvara tron har avgörandet i egna händer. När vi som kyrkans företrädare följer med strömmen och inte erbjuder villkorslös frälsning i Jesus faller allt ihop. Det finns inget evangelium för människor att bli frälsta av. Det finns ingen räddning och därför vänder man sig till andra källor. När SVT:s Svenska nyheter parodierar på Svenska kyrkan blir det tydligt att kyrkan berör. Ifrågasättandet och analysen som vi själva borde gjort görs av utomstående. Stenarna ropar. Politisering Till slut måste också nämnas Svenska kyrkans politisering. Att politiska partier fortfarande 2023 bestämmer över och har inflytande i kyrkan är förvånande för både oss på insidan och utomstående. Det som kunde vara en kyrka med gudstjänstfirande lovsjungande människor fria från politisk färg har blivit en alltmer politiserad kyrka. Visst fungerar det hyfsat på många ställen men när präster antingen framför sina politiska budskap från predikstolen eller låter bli att förkunna Jesus blir löjets skimmer tydligt. Kritiken utifrån låter inte vänta på sig och det hela blir till en återvändsgränd för kyrkan. Jesus sa att vi skulle gå ut och förkunna evangeliet för alla människor och här finns lösningen. Kyrkans uppdrag är att föra människor till tro på Jesus så att de kan leva med församlingen. Om det ska bli verklighet måste vi inse allvaret men också vilken glädje det är när en människa blir frälst. Kan vi verkligen vara utan den glädjen?


 • Big bangKalāmargumentet för Guds existens

  Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud. Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (https://theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 4 – Bibeln är fullständigt färdig

  I detta inlägg ska jag visa att Nya Testamentets kanon är riktig samt att inga böcker ska tillkomma. Även om Guds Ande kan tala profetiska ord idag, kan ingen text uppnå samma status som NT:s texter, enligt både mig och klassisk kristen tro. Det bör påpekas gällande NT:s kanon att den är densamma för katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, och den överväldigande majoriteten av den protestantiska kyrkan, trots att synen på de deuterokanoniska böckerna i GT kan variera. Låt oss åter igen börja med Jesus. Många påpekar, korrekt, att Jesus självfallet inte kan ge en lista på NT:s texter som ska räknas som Guds ord, eftersom dessa texter ännu inte skrivits. Dock är det så att både Gamla Testamentet, Jesus själv, samt lärjungarna, skapar ett gemensamt ramverk för vad som får och inte får klassas som helig skrift – vad som ska räknas som Guds ord på samma sätt som GT. Mose bekräftar Jesus För det första kan vi gå tillbaka till en profetia om Jesus från 5 Moseboken 18:18-19, talad till Mose: Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Redan i Bibelns första böcker ser vi här en profetia om en kommande Profet lik Mose som nedtecknade Lagens förbund. På liknande sätt profeteras i GT om att ett nytt förbund ska slutas i t.ex. Jer 31:31ff. Nya Testamentet var alltså förväntat att nedtecknas av Profeten som skulle likna Mose. Snabbspola till Johannes Döparen i Joh 1:20-21 där folket frågar om Döparen är ”Profeten”, vilket visar oss att på den tiden väntade man fortfarande på att den Mose-liknande Profeten skulle komma. Johannes Döparen säger att han inte är denna figur – men sedan pekar han folket mot Jesus Kristus som är just denna Profet. Detta bekräftas även av Petrus i Apg 3:19-22, Stefanus i Apg 7:37&52, samt genom de under som Jesus gör och den karaktär han har. I Joh 6:10-14 övertygas folket om att Jesus är Profeten när han liksom Mose med manna i öknen (2 Mos 16) gör ett brödunder som mättar folket. Detta brödunder bekräftas av övriga evangelier. Även i Matt 21:11, när Jesus tågar in i Jerusalem till folkets Hosianna-rop, så säger de att Jesus är Profeten. Skriften och historien själv etablerar alltså att Jesus är fundamentet för Nya Testamentet, och att han är Profeten lik Mose som har auktoriteten att nedteckna det nya förbundet. Jesus bekräftar sina apostlar Jesus i sin tur säger följande om lärjungarna i Luk 10:16: Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Ett liknande påstående om lärjungarna finns i Joh 20:21: ”Jesus sade än en gång till dem: ’Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.'” Här ser vi alltså en obruten kedja av auktoritet – Mose bekräftar Jesus som bekräftar apostlarna. Här läggs den främsta grunden för vad som får ingå i det nya förbundet, vilket blir vårt NT: Det etableras av Profeten, Jesus, som säger att vi även ska lyssna till hans apostlar. Detta kallas ibland kravet på apostolicitet på Helig Skrift – det ska vara skrivet av apostlarna själva, eller baseras på apostlarnas direkta undervisning. Dessa apostlar likställer själva sina ord med ”profeternas”, alltså GT:s heliga skrifter, i t.ex. följande texter: ”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.” (Ef 2:20, Paulus) ”så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.” (2 Petr 3:2; Petrus) ”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.” (Jud 1:17, Judas) Själva ordet apostel betyder utsänd och innebär fullständig representation. När aposteln Petrus talar så är det i Jesu auktoritet, för han är Jesu utsände apostel. Att förneka Petrus (eller någon annan apostels) ord är därför att förneka Kristus, liksom att förneka Kristus är att förneka Fadern, eftersom Kristus är Guds apostel (Hebr 3:1). Nu uppstår dock ett dilemma: jag hämtar min argumentation om apostlarnas auktoritet från Lukasevangeliet och Johannesevangeliet – hur vet vi att de böckerna hör hemma i Skriften? I detta fall behöver vi inte tro detta på förhand – det räcker med att tro att de är tillförlitliga historiska dokument! Det ligger utanför ramen för detta inlägg att bevisa detta, men det finns goda skäl att tro det. Om texterna är historiskt tillförlitliga kan vi lita på att det är Jesu ord som talas, erkänna Jesu auktoritet, och sedan fortsätta vår argumentation. Fem krav för vad som får ingå i Nya Testamentet Det finns åtminstone fem krav enligt Skriften själv och Jesus på vad som får vara helig text i NT: Krav 1) Ortodoxi –  I del 3 om GTs kanon nämnde jag detta. Texterna får inte motsäga tidigare etablerade heliga texter och på så sätt leda människor bort från Gud. Krav 2) Profetiskt – Även detta kommer från del 3. Om texterna innehåller profetior ska dessa vara sanna så långt man kan bevisa (även om inte alla behöver vara uppfyllda än) och inte leda folk bort från Gud. Krav 3) Apostolicitet – Texterna måste vara skrivna av apostlarna, eller baserade på apostlarnas vittnesbörd eller undervisning, eller godkända av apostlarna. Texter skrivna mer än 100 e.Kr. tillhör inte Guds kanon som består av apostlarna och profeterna, eftersom dessa senare texter inte kan vara godkända av apostlarna som då inte längre levde. Krav 4) Bevarande – Eftersom Jesus säger att hans ord inte skall förgå (se del 2 i denna serie), kan vi också sluta oss till att om vi plötsligt skulle hitta ”ett nytt brev av Petrus”, så skulle detta brev inte vara del av Guds kanon. […]


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 3 – Bibelns kanon är fullständig

  I respons på mitt första inlägg fick jag en följdfråga gällandes Bibelns kanon – alltså de böcker som ingår i Bibeln. Frågan är, hur kan vi veta att de böckerna som vi har i Bibeln 1) alla hör hemma i Bibeln och 2) ingen saknas? För visserligen har jag sagt att Bibeln är fullständigt verbalinspirerad, och att Bibeln är fullständigt bevarad. Men vilka böcker menar jag med Bibeln? Detta ska jag nu behandla. Det första jag vill göra är att mytförklara en vanlig uppfattning: Att Bibelns kanon skulle ha blivit bestämd av några gamla gubbar på något hemligt möte hundratals år efter Kristus. Bibelns kanon etablerades inte genom något officiellt möte, utan mottogs gradvis, organiskt och naturligt allteftersom den skapades och profettexterna samt breven skickades mellan församlingarna och gradvis samlades i sammanställningar. De långt senare kyrkomötena erkände denna existerande kanon och försvarade den – de varken skapade texterna, sammanställde dem, eller redigerade dem. Sammanställningarna fanns redan, kompletta. Låt oss åter igen börja med vad Skriften säger om detta. Då kanske någon invänder – Kan vi verkligen låta Bibeln bestämma vilka böcker som finns i Bibeln? Blir inte det ett cirkelargument? På ett sätt, jo. Men sanningen är att det är ett nödvändigt cirkelargument. Om vi hämtar beviset från något utanför Bibeln så betyder det att vi sätter vår tilltro till något utanför Skriften. Då är inte längre Skriften den högsta auktoriteten, utan vår standard för vad som får ingå i Skriften blir auktoriteten. Vi blir Skriftens – och Guds ords – domare, istället för dess görare. Inte ens kyrkan har högre auktoritet än Guds ord. Det är också nödvändigt ur ett filosofiskt och logiskt perspektiv. Det måste finnas en högsta standard när det kommer till sanning – ett grundläggande axiom som bevisar och förstärker sig självt, men inte hänger på något annat. Alltså, även om det finns argument från naturen, filosofin och apologetiken etc för att Skriften verkligen är sann och Guds ord, och att vi därför kan komma att tro på denna sanning, måste vi efter denna insikt också gå vidare till nästa logiska steg vilket är att erkänna att Skriften nu blir sanningen genom vilken vi ser världen – inte omvänt. Det som är jämförelsevis lätt att bevisa utifrån Skriften är att Gamla Testamentet är precis som det bör vara. Nya Testamentet är lite lurigare. Men låt oss börja med Gamla Testamentet: I 5:e Moseboken 4:2 får vi följande bud: ”Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla Herren er Guds bud som jag ger er”. Detta innebär att en etablerad regel för alla efterföljande texter som ska kunna räknas som Guds ord är att de inte får lägga till nya regler och inte upphäva existerande – Gud säger inte emot sig själv. Det är därför Jesus säger ”Jag har inte kommit för att upphäva lagen…” (Matt 5:17-20) – och Paulus återupprepar detta. (Rom 3:31) Denna regel kallas kravet på ortodoxi, som betyder renlärighet. En text som inte är renlärig enligt Guds tidigare ord är inte Guds ord. I 5:e Moseboken 18:20-22 får vi ett krav för att något ska kunna räknas som Guds ord när det kommer till profeter – vad de profeterar måste gå i uppfyllelse. Där sägs också det omvända – om någon profeterar något som inte går i uppfyllelse, skall denna person inte räknas som profet. Detta kan vi kalla det profetiska kravet. I 5:e Moseboken 13:1-15 får vi ytterligare ett krav för vad en profet får och inte får göra. Även om det profeten säger går i uppfyllelse och han sedan säger att vi skall följa andra gudar skall vi inte följa honom utan tvärtom förkasta honom. Det är en förstärkning på kravet på ortodoxi, samt en begränsning på det profetiska kravet. Båda måste vara uppfyllda. Mose, som själv omfattades av dessa principer och gjorde tecken och under och profeterade sådant som gick i uppfyllelse, har alltså redan i Bibelns första böcker ställt krav på vad som får och inte får räknas som Guds ord! Gud har redan etablerat vad som får och inte får tillhöra hans kanon, vilket ger oss en trygg och stadig grund att bygga på. Efter detta ser vi precis en sådan organisk framväxt av Guds ord i Gamla Testamentet som vi skulle förvänta oss av dessa krav. Profeter stiger fram och talar saker som är i linje med Guds bud, dessa saker går i uppfyllelse och personerna bekräftas av folket som sanna profeter som manar folket att följa Gud. Deras texter upptas sedan som Guds ord. De texter som inte tar sig in i Gamla Testamentet är de texter som skrivs av obekräftade profeter eller av falska profeter. Låt oss lite snabbt hoppa fram till Jesus – han sa i Luk 11:50-51 ”Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.” Jesu poäng är att fariséerna som han tilltalar är och blir medskyldiga till alla profeters blod, från den förste till den siste. Alltså ramar Jesus här in någon tidigare erkänd samling profeter – en kanon. Därför blir följdfrågan viktig: Vilken Sakarja pratar han om? Abel betecknar tydligt det första mordet i Skriften, men vilket var det sista? Av Matteusevangeliet 23:35 läser vi att det är Sakarja, Berekjas son. Vi vet att det är en profet, eftersom Jesus listar profeter enligt Lukas-texten. Vi vet att han ska ha dött någonstans på tempelplatsen (mellan byggnaden templet och altaret på tempelgården) Vem passar kriterierna? Det finns två starka kandidater i historien och Skriften med varsitt problem, men som båda lustigt nog ger oss samma slutsats gällandes Skriftens kanon. Det ena alternativet som jag tror är vanligaste tolkningen är den Sakarja vars död beskrivs i 2 Krön 24:20-22. Problemet är att denna Sakarja kallas Jojadas son(=ättling i språket), inte Berekjas son. I övrigt stämmer döden och vissa anspelningar i Jesu ord. […]


Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud.

Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago
Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: https://www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/Image attachment

Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago

Kommentera på Facebook

Gud välsigne dig!💖☝️🙏🙏🙏💖☝️👏👏👏👏👏✝️🔥🕊💒

GLORY GLORY GLORY TO GOD THE FATHER!!!, THANK YOU JESUS CHRIST FOR YOUR LOVE!!!, MORE BLESSING AND GRACE TO YOU AMBASSADORS OF JESUS CHRIST !!!, JESUS CHRIST IS THE LIGHT OF THE WORLD!!!, JESUS CHRIST IS THE WAY THE TRUTH AND LIFE!!!, THERE IS NO OTHER SALVATION WITH OUT MESSIAH!!!, HE IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!!!!!!!!!!, THE WORLD LIKE IT OR NOT!!!, THAT IS THE TRUTH!!!, GOD BLESS YOU ABUNDANTLY ALL HUMAN BEING!!!!!!!!!!!!❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏

Visa mer