Författare

Bength är lärare, pastor, teolog och författare. Redan tidigt som kristen blev Bength intresserad av apologetik, inte minst eftersom han studerade liberalteologi under flera år. Bength tog sin examen 1975. Under sina studier mötte Bength i både föreläsning och litteratur den respektlöshet som liberalteologin har inför det som står i Bibeln och inför Jesus och det Jesus säger. Bength kom fram till följande: Den liberala teologin leder till tolkningar och slutsatser som är orimliga och som det var omöjligt för Bength att bejaka och samtidigt behålla en andlig och intellektuell heder­lig­het och integritet som kristen. Detta och hans personliga kontakter under årens lopp med både kristna och apologeter, ateister och sekulärhumanister har ytterligare förstärkt hans apologetiska intresse. Ämnesområden som intresserar honom mycket är bland andra: Guds existens och karaktär. Skapelse kontra evolution. Sanningsfrågan och då Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk. Bength har författat bland annat dessa böcker: Varför just kristen?, Vilket Sverige vill vi ha?, Dags för kristendomens återkomst

Om inlägget

Dela inlägget!

Varför just kristen? Del 3: Människosyn och människovärde

Här presenterar jag det tredje skälet till varför jag är kristen och det är ett tungt vägande skäl. Det skälet handlar om Bibelns människosyn som ger mig en trovärdig och hållbar förankring och förklaring till människovärdet och till människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Bibelns människosyn och människovärdet med människolivets okränkbarhet hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Därför är jag kristen.

Jag är medveten om, att det som jag skriver i denna bloggtext här på SAS bloggsida, det är  utmanande för ett sekulärt tänkande. Och apologetik ska även vara utmanande. Jag menar, att detta är en nödvändig utmaning med tanke på hur människovärdet drastiskt har devalverats under de senaste 50 – 60 åren, allteftersom sekulariseringsprocessen har fortgått i vårt land.

Ett fundament att stå på och utgå ifrån


Jag skäms inte ett ögonblick för detta faktum, att jag som kristen utgår ifrån den kristna trons och det kristna livets urkund – Bibeln. Den är ett fundament som håller att stå på och utgå ifrån när det gäller människosyn och människovärdet. Bibelns människosyn som skiljer sig så radikalt ifrån en sekulär och evolutionär grundsyn, som lämnar fältet öppet för subjektivt godtycke.

Som kristen och skapelsetroende så tror jag inte, att människan är ett högt utvecklat djur. Hon härstammar inte ifrån en nu utdöd apart, såsom somliga påstår att människan gör utifrån den evolutionära människosyn och förklaringsmodell som de har bejakat. En naturalistisk förklaringsmodell, som har fått tolkningsföreträde i skola, utbildning, forskning och media, och som lever sitt eget liv i en trång åsiktskorridor, där enbart en förklaringsmodell ges utrymme. Det är ett sätt att tänka och resonera evolutionärt, där man drar långtgående och felaktiga slutsatser av att det finns vissa likheter mellan människans och schimpansers DNA, och att människan därför härstammar ifrån en nu utdöd apart.

Vad är då en människa

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. (Psaltaren 8:4-6)

Detta är ett evolutionärt sätt att tänka och resonera, där man helt bortser ifrån människans unika kombination av ande, själ och kropp, som är ett genuint mänskligt kännetecken. Men där man även bortser ifrån, att det finns en kreationistisk ursprungs- och förklaringsmodell, där evidens skulle kunna prövas mellan dessa båda förklaringsmodeller. Enligt min mening är detta ett svek emot barn och ungdomar i skolvärlden. Men det är också ett effektivt sätt att slå vakt om sitt tolkningsföreträde och en skev syn på vetenskap, där olika förklaringsmodeller borde tillåtas konkurrera på lika villkor. Detta som är en sanningsfråga och syftet med vetenskap.

Människans ursprung och historiska rötter går inte tillbaka till djurriket. Människans status och identitet är mycket högre än så. Människan är inte en produkt av slumpmässiga och evolutionära processer och naturligt urval, såsom t.ex Charles Darwin och andra av evolutionsteorins förespråkare gör gällande.(1) Människan är inte på en evolutionsteoretisk resa ifrån ingenting till ingenting, och i avsaknad av ett unikt värde. Människans ursprung och historiska rötter går istället tillbaka till en personlig och evig Gud, som med karaktär, visdom och vishet, intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål skapade människan till Guds avbild, till att vara lika Gud, och som gav åt varje människa hennes unika värde.(2)

Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn, och mer än någonsin behöver den presenteras  och försvaras. Inte minst i världens mest sekulariserade land Sverige,(3) där ”den sekulära individualismen har blivit vår nya statsreligion”, som det så träffande beskrivs i den nyutkomna och hoppingivande boken: ”Hopp för Sverige. Ett reformatoriskt manifest”.(4)  Om inte några andra står upp till försvar för Bibelns människosyn, så ska i varje fall vi göra det som säger oss vara kristna.

Här är två exempel på den höghet som kännetecknar Bibelns människosyn:

– En människa, nästan ett Gudaväsen, krönt med ära och härlighet.(5)  Att som människa bli omnämnd tillsammans med Jesus Kristus, Guds Son, det är stort och överväldigande.

– Jag tackar dig Gud, för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara är dina verk, min själ vet detta väl. Och redan i moderlivet såg du mig.(6)

Värdegrund och värden


Objektiva och obestridliga värden, som är kompromisslösa och icke-förhandlingsbara, såsom människovärdet och människolivets okränkbarhet från konceptionen och allt framåt, måste ha en förankring någonstans. Annars går dessa värden förlorade. En värdegrund som är bärkraftig och trovärdig och som inte är trendig och kortsiktig, utan kontinuerligt kan bära upp dessa värden som varje civiliserat samhälle är beroende av.

Gud – såsom han är känd ifrån Bibeln, i skapelsen och genom Jesus Kristus – är garantin för en sådan värdegrund. Hans personliga karaktär och integritet visar oss detta. Gud – med sin karaktär och integritet av absolut och objektiv sanning, helhet, oskadat, oförkränkt och orubbligt tillstånd, självständighet och oberoende – står för både värdegrund och värden, som vi alla så väl behöver. I skymningslandet Sverige, där ondskan och dekadansen håller på att bryta ned den svenska folksjälen, där behöver Gud på nytt igen erkännas och ges utrymme.  

Människovärdet och människolivets okränkbarhet är hotat


Vi lever nu i en tid då vi ser resultatet av att Gud har varit och är ”ute ur bilden” hos politiker,  makthavare och opinionsbildare i dagens sekulära Sverige, ända sedan 1960-talet då sekulariseringsprocessen började att ta fart i vårt land. Sverige, som idag räknas som världens mest sekulariserade land och där människovärdet och människolivets okränkbarhet i allra högsta grad är hotat ifrån konceptionen och allt framåt. I den bemärkelsen så lever vi i skymningslandet Sverige och i en värld där ondskan och döden firar stora triumfer, och värdegrund och omistliga värden är raserade. Jag ger här några exempel på detta:
– Abort

Omkring 1,4 miljoner!!! blivande svenska medborgare har berövats den mänskliga rättigheten att få födas i vårt s.k. ”upplysta” land Sverige, sedan vår nuvarande aortlagstiftning trädde i kraft den 1 januari 1975.(7) Siffror som talar sitt eget skrämmande och tydliga språk, nämligen att vi lever i ett land där moderlivet inte längre är en skyddad plats och där det lilla ofödda barnet är skyddslöst och rättslöst och inte självklart är välkommet. Människor, som själva fick den mänskliga rättigheten att födas, förvägrar andra att födas genom sin livsfientliga propaganda såsom ”livmoderinnehåll”, ”cellklump”, ”outvecklad”, ”icke-människa”, ”mongolid”, ”handikappad”, ”fostret har inget egenvärde”, ”kvinnans rätt till sin kropp” etc.(8)  Begrepp och argument som är fullständigt tomma på allt vad empati är och därför ovärdigt människan. Ovärdigt människan, därför att vi vet, att det är ett människoliv som aktivt och medvetet avslutas i varje abort. Ändå accepteras det och får fortgå, uppbackat av den livsfientliga propaganda som jag gav exempel på här ovan.

Men som väl är, så är alla dessa ofödda barn medborgare i ett annat och bättre rike – Guds rike –  där livet segrar och hyllas, och där alla dessa barn är välkomna och lever fullt utvecklade och optimalt och kommer att fortsätta att göra det obehindrat i all tid och evighet.(9)  För mig som kristen är det självklart, att stå på livets och de ofödda barnens sida.

– Dödshjälp

Ordet ”dödshjälp” visar hur fel det kan bli i det sekulära sättet att tänka och handla. Att ”hjälpa döden” att segra över livet! Något så ovärdigt människan. Här i Sverige har vi förespråkare för något som vi kan kalla en ”normlös etik”, nämligen ”nyttoetiken” eller ”nyttomoral”, som går under namnet ”utilitarism”,(10) där nyttan och lyckan sätts före livet. Dess främste förespråkare i Sverige är professor Torbjörn Tännsjö, som i protest mot det sjätte budet: ”Du skall inte dräpa”(11) har skrivit boken: ”Du skall understundom dräpa”.(12)  I den boken och i debatter och artiklar så torgför Tännsjö sina livsfientliga teser som riktar sig mot de ofödda, som enligt honom inte håller måttet, och mot åldrande och sjuka människor, som betraktas som onyttiga för samhället, enligt ”nyttoetikens” ideal.(13)
– Utstuderat och groteskt underhållningsvåld

I det alltmer florerande underhållningsvåldet hyllas ondskan, det groteska våldet och det brutala dödandet. I media varvas dagligen nyhetsrapportering om ondska, våld och brutalt dödande i samhälle och länder, med reklam för mer och mer groteskt underhållningsvåld. Detta kraftigt florerande underhållningsvåld, som så påträngande indoktrinerar och formar tänkandet, attityderna, språket och handlingarna hos ungdomar och barn långt ner i åldrarna. Detta sker medan politiker, makthavare och opinionsbildare aningslöst ser på. Detta groteska underhållningsvåld borde väl ändå betraktas som en farligare påverkan och ”inskolning” för barn och ungdomar än kristna inslag i skolan eller under  skolavslutningar i kyrkan eller kristna friskolor. Detta säger mig hur vilsen människan kan bli, då hon har avfärdat Gud och är utan en objektiv värdegrund och objektiva värden, som har sin förankring och förklaring i Gud.

Till dessa hot mot människovärdet och mot människolivets okränkbarhet kan också nämnas islamistiska terrororganisationers framfart i världen idag och oprovoserat våld och polisens vanmakt i dagens Sverige. Detta som vi i samhällslivet och i nyhetsbevakningen dagligen blir påminda om, och som är anarkistiska inslag i vårt samhälle och som också Jesus förutsåg och förutsa.(14)    

Allt detta sammantaget visar med all önskvärd tydlighet, att Bibelns människosyn med dess åtföljande människovärde och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt, mer än någonsin behöver proklameras och försvaras, först och främst av oss som säger oss vara kristna.

Som kristen tror jag på Jesus och på det som han säger om sig själv, att Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han och hon än dör.(15)  Därför är det självklart för mig, att jag står upp för människovärdet och för människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Allt annat vore ett oförklarligt och oförsvarligt svek av mig. Men samtidigt förvånas jag över, att det faktiskt finns kristna som är tysta och passiva då människovärdet och människolivets okränkbarhet är hotat och satt på undantag i Sverige idag.

Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn och människovärdet med människolivets okränkbarhet, och för att dessa hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Men jag inser och erkänner också, att det starka skälet till att vara just kristen innebär även ett lika starkt ansvar att stå upp för och försvara allt detta. Därför gör jag det, bland annat här och nu på SAS bloggsida och för övrigt i tal, skrift och i min attityd och hållning, och utan att låta mig störas eller styras av vad som för tillfället är ”politiskt korekt” eller ”trenden för tillfället” i vårt land idag.

Källor


(1) ”Om arternas uppkomst”, av Charles Darwin. Natur och Kultur. 2000. Sid. XV-XVI. 383, 384. ”Arvet från Darwin”, av Birgitta Forsman. Fri tanke förlag. 2010. Sid. 121-163. (2) 1 Mos. 1:26-28. 5:1-2. (3) På nätet kan vi läsa om olika forskningsrapporter som visar detta. (4) Utgiven av Sjöbergs Förlag AB. 2018. Sid. 21. (5) Ps. 8:5-6. (6) Ps. 139:14-16. (7) Abortlag och abortstatestik. www.google.se  (8) Retoriska begrepp och argument som frekvent används av abortförespråkare. (9) Mark. 10:13-16. v.14. (10) Bonniers Lexikon. Band 20. Sid. 226. Utilitarism. (11) 2 Mos. 20:13. (12) Prisma. 2001. (13) ”Vilket Sverige vill vi ha”? av Bength Gustafson. Pro Rhema Förlag. 2005. Nyttoetik. Sid. 28-30. (14) Anarki: Laglöshet. Matt. 24:12. (15) Joh. 11:25.

 

9 kommentarer

 1. Johan Franzon 30 augusti 2018 at 21:45

  Många kristna är medvetna om att Bibeln säger ett och annat som kan sticka i ögonen på människor med en nutida syn på mänskliga rättigheter, så som de exempelvis kommer till uttryck i FN:s förklaring. Ett vanligt sätt att hantera detta är att hänvisa till det nya förbundet. Efter Jesu död på korset lever vi i en ny tid, som gör att vi kan förpassa vissa av Bibelns otrevligheter till det förgångna. Men denna manöver gör inte Bength Gustafson. Han talar om Gud i absoluta och objektiva termer. Guds tillstånd är oförkränkt och orubbligt. Därför kommer jag i nedanstående replikpunkter att använda mig av exempel från både Gamla och Nya testamentet. För om Gustafson menar att Gud i sin orubblighet är densamme nu som då, ja då bör Gud kunna hållas ansvarig även för de passager i Bibeln där människovärdet flagrant devalveras. Nu till punkterna.

  1. Människovärde

  Är det entydigt så att Bibeln hävdar alla människors lika värde, därför att Gud skapade människan till sin avbild? Eller finns det även andra texter i Bibeln som tvärtom hävdar att människor har olika värde? Jag menar att det senare är fallet. I de sista verserna i 3 Mosebok kan vi exempelvis läsa vad Gud säger till Mose:

  ”Herren talade till Mose:
  Säg till israeliterna: Om någon skall uppfylla ett högtidligt löfte till Herren, som medför värdering av människor, är värdet för en man mellan tjugo och sextio år 50 siklar silver efter tempelvikt. Gäller det en kvinna, är värdet 30 siklar. Gäller det någon som är mellan fem och tjugo år, är värdet för en man 20 siklar och för en kvinna 10 siklar. Gäller det någon som är mellan en månad och fem år, är värdet för en pojke 5 siklar och för en flicka 3 siklar silver.” (3 Mos 27:1-6)

  I denna text berättas alltså att män/pojkar ska värderas högre än kvinnor/flickor. Det berättas också att barn ska värderas lägre än vuxna. Observera att barn under en månad inte verkar tillskrivas något värde överhuvudtaget.

  Från Nya testamentet vill jag lyfta fram Jesu undervisning om ogräset och den goda säden i Matteus 13:

  ”Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn, och ogräset är det ondas barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen.” (Matt 13:37-42)

  Om alla människor är lika mycket värda, hur kan då Jesus kalla vissa människor för ”ogräs”? Och hur kan alla människor ha ett okränkbart människovärde om det samtidigt finns vissa människor som kan kastas in i brinnande ugnar? Det går inte ihop.

  Observera även att Jesus i denna undervisning säger att vissa människor inte tycks ha Gud som sitt upphov, utan djävulen. En liknande härstamning tilldelar han de judar som inte tror på honom i Joh 8:44: ”Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar.” Så hur går detta ihop med tanken att vi alla har lika värde genom vår Fader i himlen?

  2. Kvinnor

  Att kvinnor inte bör behandlas sämre därför att de är kvinnor, är en självklarhet när vi moderna människor pratar om mänskliga rättigheter. Men läser vi i Bibeln kan vi hitta texter där kvinnor beskrivs som ägodelar. I det tionde budet finns hustrun med bland sådant hos din nästa som du inte ska ha begär till. Hon är placerad efter huset, men före slavarna och kreaturen. Kvinnor kan även vara ”byten”, så som exempelvis i 5 Mos 20:14:

  ”Men kvinnorna och barnen, djuren och allt annat i staden, allt byte som finns där, får du behålla. Du får ta för dig av det byte från dina fiender som Herren, din Gud, ger dig.”

  Vidare verkar kvinnors värde variera beroende på om de är oskulder eller inte. I 4 Mos 31 dödas alla de vuxna midjanitiska kvinnorna. Men, säger Mose, flickorna ”som inte har legat med någon man skall ni låta leva och behålla för egen del.” Oskulden kan även vara skillnaden mellan liv och död i samband med bröllop. En kvinna som anses överbevisad om att inte ha varit oskuld vid giftermålet, ska stenas framför sin pappas hus. (5 Mos 22:13-21)

  I Nya testamentet finns otaliga exempel på texter som talar om kvinnors underordning, exempelvis 1 Tim 2:11-15:

  ”Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla. Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.”

  3. Barn

  Som redan har framgått av 3 Mos 27:1-6 verkar barn under en månad inte ha haft något värde överhuvudtaget. Detta kan jämföras med hur barn under en månad inte heller blir inräknade vid olika mönstringar som äger rum i 4 Mos (se 3:15 och 3:40).

  I vår tid brukar skrivningar om mänskliga rättigheter och konventioner som reglerar krig särskilt betona att barn bör skyddas. Så är det inte i Bibeln. Samuel instruerar Saul med följande ord:

  ”Så säger Herren Sebaot: Jag har inte glömt vad amalekiterna gjorde mot Israels folk, då de angrep dem på deras vandring från Egypten. Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.” (1 Sam 15:2-3).

  Observera ordet spädbarn.

  Gustafson citerar ur Psaltaren 139 för att belägga hur Bibeln försvarar de minsta. Två psalmer tidigare finns följande att läsa:

  ”Babylon, du förstörerska,
  lycklig den som får vedergälla
  vad du har gjort mot oss.
  Lycklig den som får ta dina späda barn
  och krossa dem mot klippan.”
  (Ps 137:8-9)

  4. Slavar

  Att en människa inte ska få äga en annan människa är bland det första som sägs i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. I Bibeln däremot finns det inget förbud mot slaveri. Som redan nämnts finns slavar omnämnda i det tionde budet. Men inte som ett problem i sig. Nej, problemet som ska hanteras är att grannens slavar kan göra dig avundsjuk. Hur slavar kan köpas och ägas förklarar Gud i 3 Mos 25:44-46:

  ”Vill du ha en slav eller slavinna, kan du köpa sådana av folken omkring dig. Ni får också köpa barn till invandrare som är tillfälligt bosatta hos er och sådana i deras familjer som föds i landet. De förblir er egendom, och dem kan ni lämna i arv åt era barn som deras egendom; dem kan ni hålla som slavar för all framtid.”

  Slaveri försvaras även i Nya testamentet. Exempelvis i 1 Pet 2:18: ”Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga utan också de orättvisa.”

  Slut på punkterna. Fler kunde ha angivits, men dessa får räcka.

  Vill jag med allt detta säga att kristna har en dålig människosyn, eftersom de hämtar den ur Bibeln? Nej, jag tror att pilarna går i den andra riktningen. De flesta moderna människor, inklusive de flesta kristna, har en betydligt bättre människosyn än den som ofta kommer till uttryck i Bibeln. Och därför, tror jag, läser de Bibeln med vissa positiva förväntningar om att återfinna den människosyn som de redan omfattar. De hittar guldkornen. Och de hittar olika strategier för att hantera eller ignorera allt det som inte glimmar.

  • Bength Gustafson 3 september 2018 at 09:58

   Hej Johan!
   Helt rätt uppfattat av dig. Den Gud som jag tror på och skriver om – alltså inte vilken Gud som helst – hans ”tillstånd är oförkränkt och orubbligt”. Det hör till hans personliga karaktärsdrag. Om det inte vore så, då skulle det vara både omöjligt och meningslöst att tro på Gud. Den Gud som jag tror på är ju inte en mänsklig idé eller uppfinning, som vi människor kan göra med som det passar oss och den tid som vi lever i. Gud är evig och oföränderlig och alla hans personliga karaktärsdrag lika så. Då är det både möjligt och meningsfullt att tro på honom, vilket jag då gör.

   Det är bra att du lägger ned tid och energi på att läsa Bibeln och hitta citat som passar det du vill få sagt. Även om det handlar om ett selektivt läsande och citerande av dig, Men DEN AVGÖRANDE FRÅGAN är, om du TROR på detta som du citerar? Om du INTE tror på det, ja, då har du allierat dig med fariséerna, som enbart använde sig av selektivt utvalda citat ifrån Gamla Testamentet (NT fanns inte då) och då med det enda syftet, att angripa Jesus och försöka ”sätta dit” honom. Du vet bäst själv hur det är med din tro och med ditt syfte när det gäller detta som du skriver till mig.

   För min del, så TROR jag på detta som du citerar och på allt övrigt som står i Bibeln. Men jag har en HELT ANNAN FÖRSTÅELSE av det som du citerar. Därmed också HELT ANDRA SLUTSATSER. Och detta är inget konstigt alls, därför att våra utgångspunkter/positioner är helt motsatta varandra. Du har i tidigare kommentarer till mig deklarerat, att ”du är övertygad om att Gud inte finns”. (11 augusti 2018 kl. 13.00). Min utgångspunkt/position är diametralt annorlunda. Det är viktigt att vi är medvetna om detta, och ömsesidigt respekterar varandra.

   Både människosyn och människovärdet med människolivets okränkbarhet ifrån moderlivet och allt framåt, har sina rötter i ”begynnelsen”, då ”människan skapades av Gud till Guds avbild, till att vara lika honom”. Detta har inte förändrats, även om förhållandena och villkoren har förändrats drastiskt i och med det historiska syndafallet, då människan valde att vända Gud sin Skapare och upphovsman ryggen.
   Mvh
   Bength Gustafson

   • Annie Svensson 5 september 2018 at 20:52

    Men allvarligt Bength,
    varför medverkar du alls i detta forum, om du från början underkänt allt som en person skriver som inte har samma tro som du?
    Jag tycker att du ska ta Johan Franzons funderingar på allvar och verkligen svara honom på ett hederligt sätt. Annars blir allt som skrivs här helt meningslöst. Om du kan kommentera hans inlägg, så tycker jag att du ska göra det nu. Att vifta undan andras frågor som oväsentliga är inte förenligt med det människovärde som du håller så högt.

    Vänligen,
    Annie Svensson

   • Johan Franzon 5 september 2018 at 23:27

    ”Om du INTE tror på det [som jag citerat ur Bibeln], ja, då har du allierat dig med fariséerna, som enbart använde sig av selektivt utvalda citat ifrån Gamla Testamentet (NT fanns inte då) och då med det enda syftet, att angripa Jesus och försöka ”sätta dit” honom.”

    Bara några ord om fariséer. Fariséerna var en religiös rörelse som var verksam i drygt 200 år, från mitten av andra århundradet före vår tideräkning fram till Jerusalems förstöring på 70-talet. Rörelsen har spelat en mycket betydelsefull historisk roll eftersom det var ur denna religiösa skola som den rabbinska judendomen uppstod, dvs den judendom som kom att leva vidare och sätta sin prägel på den fortsatta judiska historien fram till våra dagar. Många av judendomens stora tänkare, så som Hillel, var fariséer. Paulus beskriver sig själv som farisé i Apg 23:6.

    • Bength Gustafson 6 september 2018 at 21:14

     Hej Johan!
     Likaväl var det fariséerna som ”var i framkant” när det gällde att angripa och ifrågasätta Jesus. När vi läser evangelierna, så ser vi det.

     Paulus var farisé genom födseln och ”i fråga om lagen en farisé”. (Apg. 23:6. Fil. 3:5). Och det var som fanatisk farisé han förföljde församlingen och därmed förföljde Jesus. Inför konung Agrippa berättade Paulus om detta. (Apg. 26:1-15. v.15). Men Paulus tog avstånd ifrån sin fariséistiska bakgrund. (Fil. 3:1-21. v.7).

     När det så gäller vad du själv tror på angående alla dina bibelcitat och vad som är ditt egentliga syfte med din frekventa närvaro på vårt apologetiska forum, det vet du bäst själv.
     Mvh
     Bength Gustafson

 2. Annie Svensson 31 augusti 2018 at 21:34

  Hej Bength!

  Du skriver:

  ”Som kristen tror jag på Jesus och på det som han säger om sig själv, att Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han och hon än dör.(15) Därför är det självklart för mig, att jag står upp för människovärdet och för människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt.”

  Står du upp för människovärdet för att du ska få evigt liv?
  Är det inte för dina medmänniskors skull som du gör detta?

  Vänligen,
  Annie Svensson

  • Bength Gustafson 3 september 2018 at 10:15

   Hej Annie!
   Nej, jag står inte upp för människovärdet för att jag ska få evigt liv. Det gör jag för både Guds och för mina medmänniskors skull.

   Det Jesus säger och som du citerar i din kommentar till mig, hör ihop med det fundament som jag står på och utgår ifrån, då jag skriver och talar om människosyn, människovärdet och människolivets okränkbarhet ifrån moderlivet och allt framåt.
   Mvh
   Bength Gustafson

   • Annie Svensson 5 september 2018 at 20:38

    Hej Bength!

    Men om du gör det för dina medmänniskors skull, behövs då verkligen Gud för ”människovärdet och människolivets okränkbarhet ifrån moderlivet och allt framåt.”?
    Är det inte dina medmänniskors intressen av att bli behandlande väl som är fundamentet? Finns det någon möjlighet att avgöra vad detta fundament består av, om du inte utgår från din förståelse för dina medmänniskor?

    Vänligen,
    Annie Svensson

    • Bength Gustafson 6 september 2018 at 11:26

     Hej Annie!
     Jag svarar här kortfattat på dina tre frågor, eftersom min bloggtext ger utförliga svar på dina frågor.

     1. JA, en evig och personlig Gud med personliga och bestående karaktärsdrag behövs verkligen för ett OBJEKTIVT människovärde och för människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. De sekulära argumenten för abort och de mycket höga abortantalet i vårt land och världen över, är exempel som visar på detta.

     2. JA, självklart ingår det i fundamentet. ”Den gyllene regeln”, som du säkert känner till, är en bra sammanfattning av detta. (Matt. 7:12).

     3. Fundamentet – med allt vad det består av och som jag har bejakat – är objektivt och bestäms inte av vare sig din eller min subjektiva förståelse för våra medmänniskor. De exemplen på hur människovärdet är hotat idag, som jag skriver om i min bloggtext, visar verkligen på just detta, att vår förståelse för våra medmänniskor är subjektivt och skiftande.
     Mvh
     Bength Gustafson

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

3 months ago
Visa mer