Författare

Micael Grenholm är en teolog, författare och föreläsare som bor i en kristen kommunitet i Falköping med sin fru Sarah. Han är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet och undervisar i kyrkohistoria på ALT. Sedan 2009 har han skrivit på Hela Pingsten som idag är en av Sveriges största kristna bloggar. Micael är även redaktör för Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice, föreläser åt den kristna miljöorganisationen God Jord, samt driver podcasten Jesusfolket. Han har mottagit Uppsala fredspris och priset Årets opinionsbildare. Micael har skrivit fyra böcker, bland annat Dokumenterade mirakler och Konvertiten. Han har fått artiklar publicerade i Sojourners, The Christian Post, The Mennonite World Review, Dagen, Sändaren, med mera. Han har föreläst i över hundra olika sammanhang och brinner för ämnen som karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation.

Om inlägget

av Publicerat: 29 mars 2020Ämnen: Vetenskap och tro, Mirakler och medicinsk vetenskap8 kommentarerEtiketter: , , , 2214 ord11 minuters läsningvisningar: 319

Dela inlägget!

Är ”Dokumenterade mirakler” bara en samling anekdoter? Respons till ”Anti-apologetik” – del 1

På den nystartade bloggen Anti-apologetik har skribenten ”veganbiologist”, vars verkliga identitet är okänd för mig, författat tre långa inlägg i respons till en föreläsning jag höll på Credo Lund i november förra året. Föreläsningen, som ni kan höra på i Youtubeklippet nedan, byggde på material som jag egentligen hade förberett för en debatt med Magnus Timmerby den kvällen, men Magnus fick förhinder.

På Hela Pingsten har jag gett respons till första delen av Anti-apologetiks (fortsättningsvis kallad AA) första inlägg där AA kritiserar min referens till att de flesta nobelpristagare har varit generösa. AA ger även utförlig kritik av Alvin Plantingas evolutionära argument mot naturalismen, argument för Gud utifrån fri vilja och moral, samt mina argument för miraklers existens. Jag kommer fokusera på det sistnämnda i detta inlägg.

Naturalist eller inte naturalist, det är frågan…

Allra först vill jag dock kommentera lite av vad AA skriver i sitt första inlägg i anslutning till sina invändningar mot det evolutionära argumentet, där det beskrivs hur AA ser på naturalism vilket har stor relevans för den följande mirakeldiskussionen:

Jag är en metodologisk naturalist och kommer därför inte argumentera för att naturalismen är sann. Min hållning är att vi inte, definitivt, kan hävda att det är en absolut sanning att något övernaturligt inte finns. Däremot har vi ingen god anledning att tro att något övernaturligt finns.

Detta är första gången jag ser någon använda ”metodologisk naturalist” som en identitet eller övertygelse, vanligtvis används metodologisk naturalism enbart för att beskriva vetenskaplig metod som forskare kan använda oberoende om de ansluter sig till filosofisk eller ontologisk naturalism eller ej.

En vetenskap som använder sig av metodologisk naturalism kommer inte kunna hitta mirakler, per definition. Metodologisk naturalism innebär att som metodologiskt verktyg utgå ifrån att enbart naturliga fenomen kan studeras för att på så sätt kartlägga verkligheten.

AA verkar medveten om detta, men misstolkar betydelsen av det:

Den metodologiska naturalismen innebär helt enkelt att då 100% av de fenomen vi har hittat en vetenskaplig förklaring för, har orsaken/förklaringen visat sig vara en naturlig sådan. […] 0% av de gånger vi började med ett fenomen och letade med ljus och lykta efter en förklaring så har förklaringen visat sig vara övernaturlig.

Det är lika förvånande som att 100 % av alla bakterier vi har observerat har skett i mikroskop och liknande teknologier medan 0 % av alla galaxer vi har observerat upptäcktes i mikroskop. Vetenskap som använder sig av metodologisk naturalism kommer beskriva alla övernaturliga fenomen och förklaringar som vetenskapligt oförklarliga.

Det är därför jag i min strävan att dokumentera mirakler leter efter vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön.

AA vill inte kalla sig naturalist, i och med att vi inte med absolut säkerhet kan hävda att inget övernaturligt existerar. Men AA tycks samtidigt vara väldigt resistent gentemot möjligheten att undersöka det övernaturliga och ens ha övernaturliga förklaringar med som alternativ i våra försök att förstå omvärlden – även om det övernaturliga faktiskt finns:

…rent vetenskapligt så vet vi inte vad ”övernaturligt” skulle betyda, då vi aldrig har stött på något sådant, något som gått att mäta eller förstå. En förklaring som man inte vet vad det är, är ingen bra förklaring. Om vi skulle förklara värmeutvecklingen från förbränningen av ett vedträd med ”magi” – så ger det oss absolut ingenting vad gäller förståelse om vi först inte vet vad ”magi” innebär. Man kan inte förklara ett mysterium med ett större mysterium – vi förklarar fenomen med fenomen och mekanismer vi förstår.

Detta skapar förstås ett moment 22: vi kan inte låta oss studera det övernaturliga vetenskapligt för vi förstår det inte, och vi förstår det inte för vi kan inte låta oss studera det vetenskapligt. Den metodologiska naturalismen förhindrar oss att se världen objektivt eftersom den filtrerar bort allt som är potentiellt övernaturligt, och AA tycker det är OK för att det övernaturliga skapar så många frågor. Det känns som en otillräcklig anledning att blunda för det som finns på riktigt.

Fram till denna punkt hänger jag ändå med på hur AA tänker: vi kan inte utesluta det övernaturligas existens, men vi bör använda metodologisk naturalism och i vårt vetenskapliga arbete enbart ha med naturliga förklaringar för att det blir för jobbigt och luddigt att ta med övernaturliga förklaringar då vetenskapen inte hittills har gjort det. Fine, jag håller inte med, men jag förstår hur AA tänker. Men plötsligt skriver han något som får det att låta som att han i själva verket inte tror att det är möjligt för det övernaturliga att existera:

Så första steget för en person som vill använda en övernaturlig förklaring är att precist definiera vad exakt övernaturligt egentligen betyder. Är det utanför/över naturen som man naivt skulle tolka ordet? Naturen brukar syfta på universum – eller åtminstone jag använder ofta universum som synonym för ”naturen”. Isåfall, hur fick man information om något som tycks vara utanför vad vi rent definitionsmässigt menar är allt som finns (dvs universum)? Utanför universum är väl rimligen då ett väldigt krångligt sätt att säga att det inte finns – då det är utanför mängden av allt som finns.

Om AA verkligen menar att naturen och allt som finns är exakt samma sak, då är han naturalist och anser sig veta att det övernaturliga inte existerar. Men just detta förnekar han ovan. Jag ville lyfta denna paradox i AA:s tänkande för att det belyser hur han sedan bemöter min argumentation för mirakler i sitt tredje blogginlägg.

Vad säger Micael egentligen?

AA sammanfattar min argumentation som följer:

Det argument som återstår är ett argument baserat på påståendet att mirakel existerar. Andemeningen är som jag tolkar det:

Mirakel existerar, alltså måste det finnas en gud.

Detta är inte helt överraskande ett tämligen problematiskt argument. Vi ska se att även om påståendet skulle vara sant, så följer ingen sådan slutsats.

Detta är inte en korrekt representation av det som sägs i föredraget (från 43:35 och framåt), där jag under tidspress kortfattat argumenterar för miraklers existens – och hoppar över hur jag sedan går från mirakler till Guds existens! På grund av frågor från publiken under föredragets gång hade jag betydligt mindre tid åt denna punkt än vad jag hade planerat för, så jag fick hänvisa till det jag skrivit och sagt om mirakelargumentet annorstädes och att jag kunde prata mer om detta vid fikat (vilket vi sedan gjorde).

AA är medveten om att jag har skrivit mycket mer om detta argument – en hel bok till och med – men ”utgår ifrån att Micael i denna video lyfter fram sina starkaste argument ifrån boken.” Dock säger jag explicit i videon/föreläsningen vid flera tillfällen att min presentation är orimligt kortfattad på grund av tidsbristen. Det belyses av att AA på många punkter fundamentalt missförstår min argumentation, något jag tror hade kunnat undvikas om han hade tagit del av annat material jag har producerat där jag har mer än åtta minuter på mig.

Anekdotiska läkarbedömningar

Jag har redan hunnit skriva mer om detta än jag planerade, så jag får i nuläget nöja mig med att ge respons till AA:s första invändning och spara resten till senare inlägg:

Det största problemet med Micaels påstående om mirakel är att det är en samling anekdoter. Detta skall icke förväxlas med vetenskap på något sätt. Med denna metod skulle man enkelt kunna ”bevisa” sjömonster genom att gå ut och samla in fiskarhistorier från fiskare i trakten. […]

Micael nämner flera gånger att läkare inte kan förklara ett enskilt givet fall, och kallar detta ”vetenskapligt oförklarliga”. Först, läkare är inte per automatik forskare eller vetenskapsmän.

När AA skriver ”mirakel” syftar han på det jag kallar vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön (VOTEB), vilket är fenomen som jag använder i min argumentation för mirakler. Han menar att de är anekdoter. Alla baseras dock på läkares och forskares bedömningar om vad medicinsk vetenskap i dagsläget kan förklara. AA påpekar att läkare inte nödvändigtvis forskare. Det är förvisso sant, men åtminstone i västvärlden baserar de sina bedömningar på bästa tillgängliga vetenskap.

AA:s invändning kokar i grund och botten ned till ”läkarna kanske har gjort fel”, vilket jag bemöter i kapitel 8 av Dokumenterade mirakler:

Naturligtvis kan vi inte utesluta att enskilda VOTEB beror på feldiagnostisering. Men att bortförklara alla VOTEB på detta sätt blir orimligt. Om vi själva tyr oss till sjukvården när vi blir sjuka – vilket du, ädle läsare, med stor sannolikhet gör – betyder det att vi har stort förtroende för den. Vi låter inte människor spruta in vätska i våra blodådror, skära upp våra magar efter att ha gasat oss till sömns eller stoppa in katetrar i våra urinvägar om vi inte har mycket stort förtroende för dem. Likaså har vi mycket stort förtroende för den medicinska forskning som ligger till grund för vad sjukvårdspersonalen utsätter oss för. Vi är medvetna om att misstag sker ibland, men överlag utgår vi från att läkare vet vad de gör och är duktiga på sitt jobb – annars skulle vi springa för livet om en ambulans försökte fånga upp oss efter en bilolycka. […]

Att landa i slutsatsen ”oförklarligt” kräver att man är säker på att den ursprungliga diagnosen var korrekt samt att tillgängliga förklaringsmodeller inte passar. På så sätt har VOTEB sannolikt mer grundliga undersökningar bakom sig än de flesta andra vardagsdiagnoser. Vi har även sett hur många fall involverar flera olika läkare, och jag har i samband med detta bokprojekt låtit andra läkare ge second opinion på det tillgängliga materialet. Att envist hävda att alla dessa läkare har fel går knappast att betrakta som något annat än ovetenskaplig dogmatism. (ss. 146-147).

AA skriver: ”att en läkare inte kan förklara ett enskilt fall betyder inte på något sätt att vetenskapen som sådan inte kan förklara detta givet att det undersöks vetenskapligt. En läkarundersökning är inte en vetenskaplig studie.” En läkarundersökning som finner något som ingen tillgänglig vetenskap kan förklara är dock vetenskapligt oförklarligt. Det kanske inte förblir det, men det är det just nu. Annats skulle det finnas en vetenskaplig förklaring som läkaren kunde använda sig av.

AA ger en illustration med lungcancer: ”På en populationsnivå så vet vi att rökning ökar risken för lungcancer. Det betyder inte att man som individ garanterat kommer att få lungcancer om man röker, eller att någon som inte röker inte kan få lungcancer.” VOTEB är dock annorlunda. Att någon får lungcancer utan att röka må vara ovanligt, med det är inte vetenskapligt oförklarligt. Det alla VOTEB har gemensamt är att experter saknar vetenskapliga förklaringar till dem.

Av bokens över 50 exempel på VOTEB baseras alla på flera läkares bedömningar, och åtminstone hälften av dem har filtrerats genom en forskare innan de nått mig. Nu baserar AA inte sina invändningar på boken, men majoriteten av de fall jag pratar om i föredraget kommer från en vetenskaplig studie. Även dessa verkar ingå i AA:s kategori ”samling anekdoter”. Det är en alltför bred definition av anekdoter. Att något är anekdotiskt för AA även fast det granskas av en expert och journalförs är i sig en ganska stor uttänjning av ordet som han förmodligen inte behåller utanför denna diskussion. Vi skulle ju lika gärna kunna hävda att inga läkarbedömningar angående coronaviruset är värda att lyssna på för att de är ”anekdotiska”.

Fortsättning följer!

8 kommentarer

 1. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 2 april 2020 at 23:35

  Den här typen av längre vederläggningar är verkligen bra. Och dina tankeexempel och exempel ur verkligheten är intressanta att läsa. Tack Micael!

 2. […] Grenholm har reagerat på kritiken kring de fem inte så goda anledningar att tro på gud vilken man kan läsa som Del 1, […]

 3. veganbiologist 16 april 2020 at 13:02

  Tack för reaktionen! Min replik på detta finns här: https://antiapologetik.wordpress.com/2020/04/16/replik-dokumenterade-mirakler-som-anekdotsamling/

 4. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 6 december 2020 at 09:37

  Tack Veganbiologist/Antiapologetik, men ditt resonemang bygger på ett tänkesätt som är problematiskt. Din kritik mot Grenholm och mirakler i allmänhet bygger på ett synsätt som skulle förstöra varje försök till vetenskap.
  Du skrev:
  “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för ett mirakel är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang – något som togs upp i debatten.” – A-a

  ### Din inställning skulle förstöra all vetenskaplig forskning om ditt sätt att resonera skulle appliceras på det området.

  EXEMPEL:
  Tänk om Hawking hade sagt “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att ett svart hål skulle kunna skicka ut strålning är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang”.

  Eller om uppfinnaren av ångloket skulle ha sagt “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att en metallkonstruktion skulle kunna röra sig är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang”

  #### Din inställning visar varför du inte kan förstå mirakulösa tillfrisknanden efter bön, _trots att de sker_- det handlar om en inställning som, om den appliceras konsekvent, omöjliggör införskaffandet av ny, viktig kunskap, överhuvudtaget.

  Mvh Joel

 5. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 9 december 2020 at 23:58

  A-a18)A-a, Du kritiserar artikeln men verkar inte se problemet… Ditt sätt att resonera kortsluter dig från att kunna undersöka ämnet VOTEB, vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön, men jag ska förklara.

  I all vetenskap gör man antaganden – tex att det är värt att göra ett experiment- alltså att sannolikheten är högre än noll att man kan komma fram till något intressant- det är därför man inte mäter om en area som är lika med 0 har krympt när temperaturen gått ner, tex.

  I ditt resonemang behöver man först visa att något som man menar existerar har över sannolikheten 0 att existera. Det vore helt OK om det inte vore för att Grenholm har gott om evidens för sin position, och du menar ändå att han behöver visa att sannolikheten är över noll.

  På vilket sätt är det rimligt ?
  EXEMPEL:

  – Här är mina betyg från naturvetenskaplig linje.
  – “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att man har gått naturvetenskaplig linje är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang”
  – ???

  ### Det här sättet som du resonerar på i mötet med rapporterna om oförklarliga tillfrisknanden efter bön skulle förstöra möjligheterna att bedriva vetenskap, om ditt sätt att resonera applicerades på det området.

  Mvh Joel

 6. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 11 december 2020 at 23:25

  A-a19)
  Tack Veganbiologist/Antiapologetik, men det finns ytterligare problem, ditt resonemang bygger på ett tänkesätt som är problematiskt.

  1) Först gör du ett halmgubbeargument mot min position:
  Du skrev:
  ” Man antar inte sådana saker i vetenskap, utan man prövar dem.”-
  A-a

  ### Jag har aldrig påstått att man inte ska pröva dem, och du har misslyckats med att pröva dem vetenskapligt, vad jag kan se- var är din vetenskapliga prövning?
  VOTEB är just prövade tillfrisknanden efter bön, så din invändning fungerar inte.

  #### Ditt avvisande är ju tvärtemot vad du nu efterfrågar. Du tar inte de auktoriteter på allvar som var där, och hade den medicinska kunskapen.

  ____________________________

  2) Jag skrev att man i ditt resonemang behöver först visa att något som man menar existerar har över sannolikheten 0 att existera.

  Du svarade:
  ”Korrekt, vilket är fallet för positiva påståenden om verkligheten som vetenskapen gör. ” – A-a

  ### Knappast. Man undersöker fakta först, och sedan beskrivs slutsatserna, och där är platsen för att beskriva med hur stor sannolikhet fenomenet uppkommer- visa mig en enda vetenskaplig studie som först slår fast att en entitet som ska undersökas har över 0 i sannolikhet att existera.
  ______________________________

  3) Grenholm behöver inte visa att sannolikheten är över noll, eftersom det redan är fastslaget att VOTEB skett, och Grenholm visar evidensen för dessa.

  EXEMPEL:

  – Här är mina betyg (evidens) från naturvetenskaplig linje.
  – “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att man har gått naturvetenskaplig linje är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang” (avvisande utan att ta auktoriteternas uttalanden på allvar).

  ### Det här avvisandet fungerar inte, och det följer samma mönster som ditt avvisande av de oförklarliga tillfrisknanden efter bön som skett, och ditt tänkesätt skulle förstöra möjligheterna att bedriva vetenskap om ditt sätt att resonera applicerades på det området.

  EXEMPEL 2:
  Hawking: Här är mina mätdata av strålning som kommer från det svarta hålet.
  Den oresonlige skeptikern: “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att något kan komma ut ur ett svart hål är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang” (avvisande utan att ta auktoriteternas uttalanden på allvar).

  Hoppas detta kan vara hjälp för dig att förstå problemet med din kritik.

  Mvh Joel

 7. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 22 december 2020 at 18:53

  A-a21) Jag tycker mig se att det visar sig att Grenholms undersökning är starkare än A-a tidigare skrivit i vår konversation, och en sak till-Det visar sig att min kritik av A-a:s resonemang belyst viktiga aspekter! Och nu zoomar vi in ytterligare på problemen i svaret till A-a:

  1)Du invände mot mina exempel:

  ” jag påstår inte att Grenholm ska belägga att sannolikheten för att VOTEB inträffat är över 0, utan för orsaken för givna VOTEB. Om du läst de tidigare inläggen eller lyssnat på debatten så framgår det tydligt att jag inte förkastar Micaels påstående att det existerar tillfrisknanden som sammanfaller med bön som man inte för tillfället har någon förklaring för, för det enskilda fallet.”- A-a

  #### Detta omfattas av mitt exempel i överförd mening. Men för att göra fler problem med ditt resonemang synliga skriver jag om det:

  EXEMPEL 2.5:

  Hawking: Här är mina mätdata av strålning som kommer från det svarta hålet.
  Den oresonlige skeptikern: “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att mätdatan påverkades av att något skulle kunna komma ut ur ett svart hål är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang- man måste först visa att orsaken till strålningen har en sannolikhet större än 0 att existera, och sedan behöver man visa att orsaken till det svarta hålet har en sannolikhet större än 0 att existera” (avvisande utan att ta auktoriteternas uttalanden på allvar, och skeptikern tvingas till en oändlig regress om man använder principen som en verklig princip).

  Hawking: Vad menar du? Att kräva sannolikhetsprövning för strålningens existens, och svarta hålens existens, är inte nödvändigt i vetenskaplig forskning, och om du drar detta till sin konsekvens skulle du av principskäl komma att ifrågasätta ett svart håls existens, och/eller att det svarta hålet har kommit till av en orsak eftersom dess orsaks sannolikhet inte är tillgänglig för oss. Det skulle ju omöjliggöra den här typen av forskning.

  Den oresonlige skeptikern- Det är ditt problem, strålning uppkommer på många sätt, och jag tror dig inte, och jag behöver inte undersöka detta vetenskapligt eftersom du har bevisbördan.

  Hoppas detta kan vara hjälp för dig att förstå problemet med din kritik.
  _______________________________________

  #### Det omfattande och mångsidiga materialet som beskriver VOTEB, prövade tillfrisknanden efter bön,
  ( https://www.sjobergsforlag.se/bocker/apologetik/dokumenterade-mirakler-micael-grenholm )
  gör att man kan se att den gemensamma faktorn är just bönen till Gud, och att Gud är orsaken är inte svårt att komma fram till, när man tar del av materialet. Att du tvingas till att använda en så tvivelaktig metod för att rättfärdiga avvisandet av Gud som orsak är intressant och talande, tycker jag.

  Mvh Joel

 8. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 22 december 2020 at 19:02

  A-a20) Nu har vi kommit en bit i diskussionen med A-a, och det är dags för en
  SAMMANFATTNING AV DISKUSSIONEN HITTILLS:
  Här är en kondenserad sammanfattning av mina inlägg i vår diskussion:
  A-a1) Vikten av att kritisera rätt argument, sätt att hitta en immateriell skapare
  ( https://svenskapologetik.wordpress.com/2020/09/09/guds-synliga-genomskinliga-evighet/comment-page-1/#comment-5826 )
  A-a2) Gaskins invändning att en icke-existerande eller begränsad gud skulle vara bättre.
  A-a3) Man måste kunna se att en läkare är bättre än ett virus, objektivt sett.
  A-a4) Det modallogiska ontologiska argumentet (MOA) är logiskt induktivt, inte cirkulärt.
  A-a5) Gud är barmhärtig och god och emot förtryck.
  A-a6) Metoder att finna Higgspartikeln och Gud
  A-a7) Gudsbilden kan direkt avgöra om Gud existerar.
  A-a8) objektiva värden, nomologi, logikens verklighetsförankring, och Gud.
  A-a9) Presentation av en starkare variant av Kalam-argumentet.
  A-a11) Kalamargumentets fördelar jämfört med ateism.
  ( https://svenskapologetik.wordpress.com/2019/02/13/tankar-om-kalamargumentet-del-1/comment-page-2/#comment-5860 )
  A-a12) ateismens definition och kalam i mötet med avsaknad av tro
  A-a13) Dawkins har fel vad gäller vetenskap och livets ursprung.
  A-a14) Dawkins missar att DNA visar en intelligent Designer, video med Doug Axe, Meyer, mfl.
  A-a15) Skepticism applicerad på ateism.
  A-a16) vederläggning av hiddennessargumentet mot Guds existens.
  A-a17- A-a19) Tron på miraklers möjlighet är inte ett cirkelargument.
  A-a21) Tron att Gud ligger bakom många VOTEB (vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön) är inte cirkelargument.
  ______________________________________
  Roligt att vi har kommit så långt med A-a! En varierad och intressant diskussion hittils.

  Mvh Joel

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

2 weeks ago
Visa mer