Författare

Micael Grenholm är en teolog, författare och föreläsare som bor i en kristen kommunitet i Falköping med sin fru Sarah. Han är doktorand i kyrko- och missionsstudier vid Lunds universitet och undervisar i kyrkohistoria på ALT. Sedan 2009 har han skrivit på Hela Pingsten som idag är en av Sveriges största kristna bloggar. Micael är även redaktör för Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice, föreläser åt den kristna miljöorganisationen God Jord, samt driver podcasten Jesusfolket. Han har mottagit Uppsala fredspris och priset Årets opinionsbildare. Micael har skrivit fyra böcker, bland annat Dokumenterade mirakler och Konvertiten. Han har fått artiklar publicerade i Sojourners, The Christian Post, The Mennonite World Review, Dagen, Sändaren, med mera. Han har föreläst i över hundra olika sammanhang och brinner för ämnen som karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation.

Om inlägget

av Publicerat: 29 mars 2020Ämnen: Mirakler och medicinsk vetenskap, Vetenskap och tro8 kommentarerEtiketter: , , , 2214 ord11 minuters läsningvisningar: 103

Dela inlägget!

Är ”Dokumenterade mirakler” bara en samling anekdoter? Respons till ”Anti-apologetik” – del 1

På den nystartade bloggen Anti-apologetik har skribenten ”veganbiologist”, vars verkliga identitet är okänd för mig, författat tre långa inlägg i respons till en föreläsning jag höll på Credo Lund i november förra året. Föreläsningen, som ni kan höra på i Youtubeklippet nedan, byggde på material som jag egentligen hade förberett för en debatt med Magnus Timmerby den kvällen, men Magnus fick förhinder.

På Hela Pingsten har jag gett respons till första delen av Anti-apologetiks (fortsättningsvis kallad AA) första inlägg där AA kritiserar min referens till att de flesta nobelpristagare har varit generösa. AA ger även utförlig kritik av Alvin Plantingas evolutionära argument mot naturalismen, argument för Gud utifrån fri vilja och moral, samt mina argument för miraklers existens. Jag kommer fokusera på det sistnämnda i detta inlägg.

Naturalist eller inte naturalist, det är frågan…

Allra först vill jag dock kommentera lite av vad AA skriver i sitt första inlägg i anslutning till sina invändningar mot det evolutionära argumentet, där det beskrivs hur AA ser på naturalism vilket har stor relevans för den följande mirakeldiskussionen:

Jag är en metodologisk naturalist och kommer därför inte argumentera för att naturalismen är sann. Min hållning är att vi inte, definitivt, kan hävda att det är en absolut sanning att något övernaturligt inte finns. Däremot har vi ingen god anledning att tro att något övernaturligt finns.

Detta är första gången jag ser någon använda ”metodologisk naturalist” som en identitet eller övertygelse, vanligtvis används metodologisk naturalism enbart för att beskriva vetenskaplig metod som forskare kan använda oberoende om de ansluter sig till filosofisk eller ontologisk naturalism eller ej.

En vetenskap som använder sig av metodologisk naturalism kommer inte kunna hitta mirakler, per definition. Metodologisk naturalism innebär att som metodologiskt verktyg utgå ifrån att enbart naturliga fenomen kan studeras för att på så sätt kartlägga verkligheten.

AA verkar medveten om detta, men misstolkar betydelsen av det:

Den metodologiska naturalismen innebär helt enkelt att då 100% av de fenomen vi har hittat en vetenskaplig förklaring för, har orsaken/förklaringen visat sig vara en naturlig sådan. […] 0% av de gånger vi började med ett fenomen och letade med ljus och lykta efter en förklaring så har förklaringen visat sig vara övernaturlig.

Det är lika förvånande som att 100 % av alla bakterier vi har observerat har skett i mikroskop och liknande teknologier medan 0 % av alla galaxer vi har observerat upptäcktes i mikroskop. Vetenskap som använder sig av metodologisk naturalism kommer beskriva alla övernaturliga fenomen och förklaringar som vetenskapligt oförklarliga.

Det är därför jag i min strävan att dokumentera mirakler leter efter vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön.

AA vill inte kalla sig naturalist, i och med att vi inte med absolut säkerhet kan hävda att inget övernaturligt existerar. Men AA tycks samtidigt vara väldigt resistent gentemot möjligheten att undersöka det övernaturliga och ens ha övernaturliga förklaringar med som alternativ i våra försök att förstå omvärlden – även om det övernaturliga faktiskt finns:

…rent vetenskapligt så vet vi inte vad ”övernaturligt” skulle betyda, då vi aldrig har stött på något sådant, något som gått att mäta eller förstå. En förklaring som man inte vet vad det är, är ingen bra förklaring. Om vi skulle förklara värmeutvecklingen från förbränningen av ett vedträd med ”magi” – så ger det oss absolut ingenting vad gäller förståelse om vi först inte vet vad ”magi” innebär. Man kan inte förklara ett mysterium med ett större mysterium – vi förklarar fenomen med fenomen och mekanismer vi förstår.

Detta skapar förstås ett moment 22: vi kan inte låta oss studera det övernaturliga vetenskapligt för vi förstår det inte, och vi förstår det inte för vi kan inte låta oss studera det vetenskapligt. Den metodologiska naturalismen förhindrar oss att se världen objektivt eftersom den filtrerar bort allt som är potentiellt övernaturligt, och AA tycker det är OK för att det övernaturliga skapar så många frågor. Det känns som en otillräcklig anledning att blunda för det som finns på riktigt.

Fram till denna punkt hänger jag ändå med på hur AA tänker: vi kan inte utesluta det övernaturligas existens, men vi bör använda metodologisk naturalism och i vårt vetenskapliga arbete enbart ha med naturliga förklaringar för att det blir för jobbigt och luddigt att ta med övernaturliga förklaringar då vetenskapen inte hittills har gjort det. Fine, jag håller inte med, men jag förstår hur AA tänker. Men plötsligt skriver han något som får det att låta som att han i själva verket inte tror att det är möjligt för det övernaturliga att existera:

Så första steget för en person som vill använda en övernaturlig förklaring är att precist definiera vad exakt övernaturligt egentligen betyder. Är det utanför/över naturen som man naivt skulle tolka ordet? Naturen brukar syfta på universum – eller åtminstone jag använder ofta universum som synonym för ”naturen”. Isåfall, hur fick man information om något som tycks vara utanför vad vi rent definitionsmässigt menar är allt som finns (dvs universum)? Utanför universum är väl rimligen då ett väldigt krångligt sätt att säga att det inte finns – då det är utanför mängden av allt som finns.

Om AA verkligen menar att naturen och allt som finns är exakt samma sak, då är han naturalist och anser sig veta att det övernaturliga inte existerar. Men just detta förnekar han ovan. Jag ville lyfta denna paradox i AA:s tänkande för att det belyser hur han sedan bemöter min argumentation för mirakler i sitt tredje blogginlägg.

Vad säger Micael egentligen?

AA sammanfattar min argumentation som följer:

Det argument som återstår är ett argument baserat på påståendet att mirakel existerar. Andemeningen är som jag tolkar det:

Mirakel existerar, alltså måste det finnas en gud.

Detta är inte helt överraskande ett tämligen problematiskt argument. Vi ska se att även om påståendet skulle vara sant, så följer ingen sådan slutsats.

Detta är inte en korrekt representation av det som sägs i föredraget (från 43:35 och framåt), där jag under tidspress kortfattat argumenterar för miraklers existens – och hoppar över hur jag sedan går från mirakler till Guds existens! På grund av frågor från publiken under föredragets gång hade jag betydligt mindre tid åt denna punkt än vad jag hade planerat för, så jag fick hänvisa till det jag skrivit och sagt om mirakelargumentet annorstädes och att jag kunde prata mer om detta vid fikat (vilket vi sedan gjorde).

AA är medveten om att jag har skrivit mycket mer om detta argument – en hel bok till och med – men ”utgår ifrån att Micael i denna video lyfter fram sina starkaste argument ifrån boken.” Dock säger jag explicit i videon/föreläsningen vid flera tillfällen att min presentation är orimligt kortfattad på grund av tidsbristen. Det belyses av att AA på många punkter fundamentalt missförstår min argumentation, något jag tror hade kunnat undvikas om han hade tagit del av annat material jag har producerat där jag har mer än åtta minuter på mig.

Anekdotiska läkarbedömningar

Jag har redan hunnit skriva mer om detta än jag planerade, så jag får i nuläget nöja mig med att ge respons till AA:s första invändning och spara resten till senare inlägg:

Det största problemet med Micaels påstående om mirakel är att det är en samling anekdoter. Detta skall icke förväxlas med vetenskap på något sätt. Med denna metod skulle man enkelt kunna ”bevisa” sjömonster genom att gå ut och samla in fiskarhistorier från fiskare i trakten. […]

Micael nämner flera gånger att läkare inte kan förklara ett enskilt givet fall, och kallar detta ”vetenskapligt oförklarliga”. Först, läkare är inte per automatik forskare eller vetenskapsmän.

När AA skriver ”mirakel” syftar han på det jag kallar vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön (VOTEB), vilket är fenomen som jag använder i min argumentation för mirakler. Han menar att de är anekdoter. Alla baseras dock på läkares och forskares bedömningar om vad medicinsk vetenskap i dagsläget kan förklara. AA påpekar att läkare inte nödvändigtvis forskare. Det är förvisso sant, men åtminstone i västvärlden baserar de sina bedömningar på bästa tillgängliga vetenskap.

AA:s invändning kokar i grund och botten ned till ”läkarna kanske har gjort fel”, vilket jag bemöter i kapitel 8 av Dokumenterade mirakler:

Naturligtvis kan vi inte utesluta att enskilda VOTEB beror på feldiagnostisering. Men att bortförklara alla VOTEB på detta sätt blir orimligt. Om vi själva tyr oss till sjukvården när vi blir sjuka – vilket du, ädle läsare, med stor sannolikhet gör – betyder det att vi har stort förtroende för den. Vi låter inte människor spruta in vätska i våra blodådror, skära upp våra magar efter att ha gasat oss till sömns eller stoppa in katetrar i våra urinvägar om vi inte har mycket stort förtroende för dem. Likaså har vi mycket stort förtroende för den medicinska forskning som ligger till grund för vad sjukvårdspersonalen utsätter oss för. Vi är medvetna om att misstag sker ibland, men överlag utgår vi från att läkare vet vad de gör och är duktiga på sitt jobb – annars skulle vi springa för livet om en ambulans försökte fånga upp oss efter en bilolycka. […]

Att landa i slutsatsen ”oförklarligt” kräver att man är säker på att den ursprungliga diagnosen var korrekt samt att tillgängliga förklaringsmodeller inte passar. På så sätt har VOTEB sannolikt mer grundliga undersökningar bakom sig än de flesta andra vardagsdiagnoser. Vi har även sett hur många fall involverar flera olika läkare, och jag har i samband med detta bokprojekt låtit andra läkare ge second opinion på det tillgängliga materialet. Att envist hävda att alla dessa läkare har fel går knappast att betrakta som något annat än ovetenskaplig dogmatism. (ss. 146-147).

AA skriver: ”att en läkare inte kan förklara ett enskilt fall betyder inte på något sätt att vetenskapen som sådan inte kan förklara detta givet att det undersöks vetenskapligt. En läkarundersökning är inte en vetenskaplig studie.” En läkarundersökning som finner något som ingen tillgänglig vetenskap kan förklara är dock vetenskapligt oförklarligt. Det kanske inte förblir det, men det är det just nu. Annats skulle det finnas en vetenskaplig förklaring som läkaren kunde använda sig av.

AA ger en illustration med lungcancer: ”På en populationsnivå så vet vi att rökning ökar risken för lungcancer. Det betyder inte att man som individ garanterat kommer att få lungcancer om man röker, eller att någon som inte röker inte kan få lungcancer.” VOTEB är dock annorlunda. Att någon får lungcancer utan att röka må vara ovanligt, med det är inte vetenskapligt oförklarligt. Det alla VOTEB har gemensamt är att experter saknar vetenskapliga förklaringar till dem.

Av bokens över 50 exempel på VOTEB baseras alla på flera läkares bedömningar, och åtminstone hälften av dem har filtrerats genom en forskare innan de nått mig. Nu baserar AA inte sina invändningar på boken, men majoriteten av de fall jag pratar om i föredraget kommer från en vetenskaplig studie. Även dessa verkar ingå i AA:s kategori ”samling anekdoter”. Det är en alltför bred definition av anekdoter. Att något är anekdotiskt för AA även fast det granskas av en expert och journalförs är i sig en ganska stor uttänjning av ordet som han förmodligen inte behåller utanför denna diskussion. Vi skulle ju lika gärna kunna hävda att inga läkarbedömningar angående coronaviruset är värda att lyssna på för att de är ”anekdotiska”.

Fortsättning följer!

8 kommentarer

 1. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 2 april 2020 at 23:35

  Den här typen av längre vederläggningar är verkligen bra. Och dina tankeexempel och exempel ur verkligheten är intressanta att läsa. Tack Micael!

 2. […] Grenholm har reagerat på kritiken kring de fem inte så goda anledningar att tro på gud vilken man kan läsa som Del 1, […]

 3. veganbiologist 16 april 2020 at 13:02

  Tack för reaktionen! Min replik på detta finns här: https://antiapologetik.wordpress.com/2020/04/16/replik-dokumenterade-mirakler-som-anekdotsamling/

 4. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 6 december 2020 at 09:37

  Tack Veganbiologist/Antiapologetik, men ditt resonemang bygger på ett tänkesätt som är problematiskt. Din kritik mot Grenholm och mirakler i allmänhet bygger på ett synsätt som skulle förstöra varje försök till vetenskap.
  Du skrev:
  “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för ett mirakel är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang – något som togs upp i debatten.” – A-a

  ### Din inställning skulle förstöra all vetenskaplig forskning om ditt sätt att resonera skulle appliceras på det området.

  EXEMPEL:
  Tänk om Hawking hade sagt “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att ett svart hål skulle kunna skicka ut strålning är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang”.

  Eller om uppfinnaren av ångloket skulle ha sagt “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att en metallkonstruktion skulle kunna röra sig är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang”

  #### Din inställning visar varför du inte kan förstå mirakulösa tillfrisknanden efter bön, _trots att de sker_- det handlar om en inställning som, om den appliceras konsekvent, omöjliggör införskaffandet av ny, viktig kunskap, överhuvudtaget.

  Mvh Joel

 5. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 9 december 2020 at 23:58

  A-a18)A-a, Du kritiserar artikeln men verkar inte se problemet… Ditt sätt att resonera kortsluter dig från att kunna undersöka ämnet VOTEB, vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön, men jag ska förklara.

  I all vetenskap gör man antaganden – tex att det är värt att göra ett experiment- alltså att sannolikheten är högre än noll att man kan komma fram till något intressant- det är därför man inte mäter om en area som är lika med 0 har krympt när temperaturen gått ner, tex.

  I ditt resonemang behöver man först visa att något som man menar existerar har över sannolikheten 0 att existera. Det vore helt OK om det inte vore för att Grenholm har gott om evidens för sin position, och du menar ändå att han behöver visa att sannolikheten är över noll.

  På vilket sätt är det rimligt ?
  EXEMPEL:

  – Här är mina betyg från naturvetenskaplig linje.
  – “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att man har gått naturvetenskaplig linje är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang”
  – ???

  ### Det här sättet som du resonerar på i mötet med rapporterna om oförklarliga tillfrisknanden efter bön skulle förstöra möjligheterna att bedriva vetenskap, om ditt sätt att resonera applicerades på det området.

  Mvh Joel

 6. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 11 december 2020 at 23:25

  A-a19)
  Tack Veganbiologist/Antiapologetik, men det finns ytterligare problem, ditt resonemang bygger på ett tänkesätt som är problematiskt.

  1) Först gör du ett halmgubbeargument mot min position:
  Du skrev:
  ” Man antar inte sådana saker i vetenskap, utan man prövar dem.”-
  A-a

  ### Jag har aldrig påstått att man inte ska pröva dem, och du har misslyckats med att pröva dem vetenskapligt, vad jag kan se- var är din vetenskapliga prövning?
  VOTEB är just prövade tillfrisknanden efter bön, så din invändning fungerar inte.

  #### Ditt avvisande är ju tvärtemot vad du nu efterfrågar. Du tar inte de auktoriteter på allvar som var där, och hade den medicinska kunskapen.

  ____________________________

  2) Jag skrev att man i ditt resonemang behöver först visa att något som man menar existerar har över sannolikheten 0 att existera.

  Du svarade:
  ”Korrekt, vilket är fallet för positiva påståenden om verkligheten som vetenskapen gör. ” – A-a

  ### Knappast. Man undersöker fakta först, och sedan beskrivs slutsatserna, och där är platsen för att beskriva med hur stor sannolikhet fenomenet uppkommer- visa mig en enda vetenskaplig studie som först slår fast att en entitet som ska undersökas har över 0 i sannolikhet att existera.
  ______________________________

  3) Grenholm behöver inte visa att sannolikheten är över noll, eftersom det redan är fastslaget att VOTEB skett, och Grenholm visar evidensen för dessa.

  EXEMPEL:

  – Här är mina betyg (evidens) från naturvetenskaplig linje.
  – “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att man har gått naturvetenskaplig linje är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang” (avvisande utan att ta auktoriteternas uttalanden på allvar).

  ### Det här avvisandet fungerar inte, och det följer samma mönster som ditt avvisande av de oförklarliga tillfrisknanden efter bön som skett, och ditt tänkesätt skulle förstöra möjligheterna att bedriva vetenskap om ditt sätt att resonera applicerades på det området.

  EXEMPEL 2:
  Hawking: Här är mina mätdata av strålning som kommer från det svarta hålet.
  Den oresonlige skeptikern: “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att något kan komma ut ur ett svart hål är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang” (avvisande utan att ta auktoriteternas uttalanden på allvar).

  Hoppas detta kan vara hjälp för dig att förstå problemet med din kritik.

  Mvh Joel

 7. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 22 december 2020 at 18:53

  A-a21) Jag tycker mig se att det visar sig att Grenholms undersökning är starkare än A-a tidigare skrivit i vår konversation, och en sak till-Det visar sig att min kritik av A-a:s resonemang belyst viktiga aspekter! Och nu zoomar vi in ytterligare på problemen i svaret till A-a:

  1)Du invände mot mina exempel:

  ” jag påstår inte att Grenholm ska belägga att sannolikheten för att VOTEB inträffat är över 0, utan för orsaken för givna VOTEB. Om du läst de tidigare inläggen eller lyssnat på debatten så framgår det tydligt att jag inte förkastar Micaels påstående att det existerar tillfrisknanden som sammanfaller med bön som man inte för tillfället har någon förklaring för, för det enskilda fallet.”- A-a

  #### Detta omfattas av mitt exempel i överförd mening. Men för att göra fler problem med ditt resonemang synliga skriver jag om det:

  EXEMPEL 2.5:

  Hawking: Här är mina mätdata av strålning som kommer från det svarta hålet.
  Den oresonlige skeptikern: “Om man med ”möjligt” menar att sannolikheten för att mätdatan påverkades av att något skulle kunna komma ut ur ett svart hål är över 0, så har man enligt mig ett cirkelresonemang- man måste först visa att orsaken till strålningen har en sannolikhet större än 0 att existera, och sedan behöver man visa att orsaken till det svarta hålet har en sannolikhet större än 0 att existera” (avvisande utan att ta auktoriteternas uttalanden på allvar, och skeptikern tvingas till en oändlig regress om man använder principen som en verklig princip).

  Hawking: Vad menar du? Att kräva sannolikhetsprövning för strålningens existens, och svarta hålens existens, är inte nödvändigt i vetenskaplig forskning, och om du drar detta till sin konsekvens skulle du av principskäl komma att ifrågasätta ett svart håls existens, och/eller att det svarta hålet har kommit till av en orsak eftersom dess orsaks sannolikhet inte är tillgänglig för oss. Det skulle ju omöjliggöra den här typen av forskning.

  Den oresonlige skeptikern- Det är ditt problem, strålning uppkommer på många sätt, och jag tror dig inte, och jag behöver inte undersöka detta vetenskapligt eftersom du har bevisbördan.

  Hoppas detta kan vara hjälp för dig att förstå problemet med din kritik.
  _______________________________________

  #### Det omfattande och mångsidiga materialet som beskriver VOTEB, prövade tillfrisknanden efter bön,
  ( https://www.sjobergsforlag.se/bocker/apologetik/dokumenterade-mirakler-micael-grenholm )
  gör att man kan se att den gemensamma faktorn är just bönen till Gud, och att Gud är orsaken är inte svårt att komma fram till, när man tar del av materialet. Att du tvingas till att använda en så tvivelaktig metod för att rättfärdiga avvisandet av Gud som orsak är intressant och talande, tycker jag.

  Mvh Joel

 8. Joel Samuelsson
  Joel Samuelsson 22 december 2020 at 19:02

  A-a20) Nu har vi kommit en bit i diskussionen med A-a, och det är dags för en
  SAMMANFATTNING AV DISKUSSIONEN HITTILLS:
  Här är en kondenserad sammanfattning av mina inlägg i vår diskussion:
  A-a1) Vikten av att kritisera rätt argument, sätt att hitta en immateriell skapare
  ( https://svenskapologetik.wordpress.com/2020/09/09/guds-synliga-genomskinliga-evighet/comment-page-1/#comment-5826 )
  A-a2) Gaskins invändning att en icke-existerande eller begränsad gud skulle vara bättre.
  A-a3) Man måste kunna se att en läkare är bättre än ett virus, objektivt sett.
  A-a4) Det modallogiska ontologiska argumentet (MOA) är logiskt induktivt, inte cirkulärt.
  A-a5) Gud är barmhärtig och god och emot förtryck.
  A-a6) Metoder att finna Higgspartikeln och Gud
  A-a7) Gudsbilden kan direkt avgöra om Gud existerar.
  A-a8) objektiva värden, nomologi, logikens verklighetsförankring, och Gud.
  A-a9) Presentation av en starkare variant av Kalam-argumentet.
  A-a11) Kalamargumentets fördelar jämfört med ateism.
  ( https://svenskapologetik.wordpress.com/2019/02/13/tankar-om-kalamargumentet-del-1/comment-page-2/#comment-5860 )
  A-a12) ateismens definition och kalam i mötet med avsaknad av tro
  A-a13) Dawkins har fel vad gäller vetenskap och livets ursprung.
  A-a14) Dawkins missar att DNA visar en intelligent Designer, video med Doug Axe, Meyer, mfl.
  A-a15) Skepticism applicerad på ateism.
  A-a16) vederläggning av hiddennessargumentet mot Guds existens.
  A-a17- A-a19) Tron på miraklers möjlighet är inte ett cirkelargument.
  A-a21) Tron att Gud ligger bakom många VOTEB (vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön) är inte cirkelargument.
  ______________________________________
  Roligt att vi har kommit så långt med A-a! En varierad och intressant diskussion hittils.

  Mvh Joel

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

 • Referat från apologetikkonferensen ”Varför just Jesus?”

  Jag minns väl hur jag, när jag var liten och brukade leka i skogen, förundrades över naturen, stjärnhimlen och allt det vackra i skapelsen. Tanken började växa inom mig om att det måste finnas något bakom allting, att slumpen inte kunde ha gjort detaljerna på ett så väl ordnat sätt med all variation av liv. När jag såg på världen med nyfikenhet men samtidigt upplevde det svåra och tuffa i livet som det innebar att växa upp och leva som en trasig människa i en trasig värld så möttes och blandades liksom känslan av den förundrande delen av skapelsen med lidandet för mig som människa och person. Frågan färgades av förtvivlan och tvivel: Hur får jag ihop allt det vackra, sköna och förundran av livet med lidandet, trasigheten, om ont och gott existerar eller inte alls? I tonåren funderade jag mycket på vad meningen med livet kunde vara och brottades med existentiella frågor samtidigt som jag gick igenom en svår period mellan högstadiet och gymnasiet. Men mitt liv vände totalt: Jag kom till tro på Jesus genom evangeliet som förmedlades av en vän jag lärde känna på skolan. Detta gav mig ett nytt liv. Jag minns den där lektionen på bibelskolan som bland det mest roliga och intressanta. Den handlade om att förklara, försvara och ge goda skäl för den kristna världsbilden och tron på Jesus Kristus. Jag började intressera mig för apologetik och ville undersöka mer och fördjupa mig i min övertygelse och samtidigt lärde jag känna vänner som delade intresset för detta också. När jag för första gången var på apologetikkonferens i Uppsala, 17-18 mars 2023, blev det en stark upplevelse för mig. Det var på något sätt som att frågorna från när jag var liten och lekte i skogen eller när tonårsperioden präglades av förtvivlan och tvivel på livet, fick fördjupade genomtänkta svar i de föreläsningar som hölls. Detta fick mig att tänka på psalmisten Davids inledande ord från psaltaren 19: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.” Jag upplevde att konferensen hade bra ämnesområden på seminarierna följt av frågestunder, pauser och trevlig gemenskap. Det var fint att få träffa några av de personer som jag lyssnar på och följer via hemsida och podd såsom Svenska Apologetiksällskapet och Apologia. Jag vill rikta ett stort TACK för det fina arbete ni gör och medverkar till att få ”troende människor att tänka och tänkande människor att tro”. Konferensen präglades bl.a. av öppenhet, ödmjukhet och skarphet i budskapen som förmedlades där.


 • Apologetik i församlingen – del 3: Evangelisation!

  När man läser om missionärer i kyrkans historia blir man både ödmjuk och inspirerad. Alla dessa hjältar som trotsade kyla, hunger och brutalt motstånd. Ofta ledde missionen till martyrskap och i många fall senare helgonförklaring. Visst imponerar Apostlarna, Bonifatius, Ansgar och Patrick. Samtidigt vet vi att tusentals offrar hälsa och liv än idag. Missionens drivkraft är fortfarande väldigt stor i många delar av vår värld. Vad är det som gör att vi inte ser samma hängivenhet i Sverige även om vi säkerligen inte riskerar att mista livet när vi är tydliga med evangeliet och Bibelns sanningar? Bekvämlighet Visst är det gött med en fylld kyrka som lyssnar till mig som förkunnare. Varmt o skönt, alla är nöjda o glada. Eller när jag sitter framför datorn och skriver med favoritlåten strömmande i öronen. En kik på sociala medier får mig ännu mer i stämning och texten växer fram. Det är minst sagt bekvämt. Att ta sig ut o besöka församlingsborna eller ringa till vännen som är sjuk är inte lika lockande. Inte ens att falla ner på knä och ropa till Gud för människors frälsning gör jag särskilt ofta. Kaffekoppen med arbetskamraterna är väl viktig men hur ofta och hur länge? Ändå är mötet med en människa i nöd, såväl fysiskt som andligt, den plats där jag finner en god eftersmak. Att gå utanför min komfort­zon gör att Gud kan börja arbeta med såväl mig som andra människor. Jesus sa till lärjung­arna att gå ut och när de gjorde det förändrades världen och kyrkan växte. Apati Flera har talat om apatin som vilar över Sverige, inte minst David Wilkersson. Var den kommer ifrån kan vi fundera över men ett är säkert. Djävulen älskar när vi sitter på våra rum och väntar på nästa mejl att blinka till. Om vi ska bryta med detta ok behöver vi kasta av oss det och i stället gå in under Jesu ok. Hans börda är ju lätt. Vi får helt enkelt bestämma oss för hur vi vill leva våra liv. Helt klart är att Jesus välsignar oss när vi går mot strömmen i såväl  tankar som i handling. Evangeliet är till för alla människor och det är ett hårt men spännande arbete som väntar. Rädsla Var inte rädda, säger Jesus. Såklart är man rädd för att gå ut i okänd terräng och stöta sig med omgiv­ningen, men Jesus övervinner rädslan. Han går ju före och har redan varit hos alla människor och på alla platser. Att kyrkorna ofta inte är livaktiga och fyllda av människor beror till stor del på att vi inte svarat på de frågor människor har men också på att vi inte sökt upp människor. Kanske beror det på att vi lyssnar mer till våra rädslor än till Jesus. Kyrkans inre sekularisering Frågorna och tvivlen finns helt klart hos de flesta så vi kan inte skylla på någon annan än oss själva. Vi som har fått uppdraget att förkunna evangelium och försvara tron har avgörandet i egna händer. När vi som kyrkans företrädare följer med strömmen och inte erbjuder villkorslös frälsning i Jesus faller allt ihop. Det finns inget evangelium för människor att bli frälsta av. Det finns ingen räddning och därför vänder man sig till andra källor. När SVT:s Svenska nyheter parodierar på Svenska kyrkan blir det tydligt att kyrkan berör. Ifrågasättandet och analysen som vi själva borde gjort görs av utomstående. Stenarna ropar. Politisering Till slut måste också nämnas Svenska kyrkans politisering. Att politiska partier fortfarande 2023 bestämmer över och har inflytande i kyrkan är förvånande för både oss på insidan och utomstående. Det som kunde vara en kyrka med gudstjänstfirande lovsjungande människor fria från politisk färg har blivit en alltmer politiserad kyrka. Visst fungerar det hyfsat på många ställen men när präster antingen framför sina politiska budskap från predikstolen eller låter bli att förkunna Jesus blir löjets skimmer tydligt. Kritiken utifrån låter inte vänta på sig och det hela blir till en återvändsgränd för kyrkan. Jesus sa att vi skulle gå ut och förkunna evangeliet för alla människor och här finns lösningen. Kyrkans uppdrag är att föra människor till tro på Jesus så att de kan leva med församlingen. Om det ska bli verklighet måste vi inse allvaret men också vilken glädje det är när en människa blir frälst. Kan vi verkligen vara utan den glädjen?


 • Big bangKalāmargumentet för Guds existens

  Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud. Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (https://theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 4 – Bibeln är fullständigt färdig

  I detta inlägg ska jag visa att Nya Testamentets kanon är riktig samt att inga böcker ska tillkomma. Även om Guds Ande kan tala profetiska ord idag, kan ingen text uppnå samma status som NT:s texter, enligt både mig och klassisk kristen tro. Det bör påpekas gällande NT:s kanon att den är densamma för katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, och den överväldigande majoriteten av den protestantiska kyrkan, trots att synen på de deuterokanoniska böckerna i GT kan variera. Låt oss åter igen börja med Jesus. Många påpekar, korrekt, att Jesus självfallet inte kan ge en lista på NT:s texter som ska räknas som Guds ord, eftersom dessa texter ännu inte skrivits. Dock är det så att både Gamla Testamentet, Jesus själv, samt lärjungarna, skapar ett gemensamt ramverk för vad som får och inte får klassas som helig skrift – vad som ska räknas som Guds ord på samma sätt som GT. Mose bekräftar Jesus För det första kan vi gå tillbaka till en profetia om Jesus från 5 Moseboken 18:18-19, talad till Mose: Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Redan i Bibelns första böcker ser vi här en profetia om en kommande Profet lik Mose som nedtecknade Lagens förbund. På liknande sätt profeteras i GT om att ett nytt förbund ska slutas i t.ex. Jer 31:31ff. Nya Testamentet var alltså förväntat att nedtecknas av Profeten som skulle likna Mose. Snabbspola till Johannes Döparen i Joh 1:20-21 där folket frågar om Döparen är ”Profeten”, vilket visar oss att på den tiden väntade man fortfarande på att den Mose-liknande Profeten skulle komma. Johannes Döparen säger att han inte är denna figur – men sedan pekar han folket mot Jesus Kristus som är just denna Profet. Detta bekräftas även av Petrus i Apg 3:19-22, Stefanus i Apg 7:37&52, samt genom de under som Jesus gör och den karaktär han har. I Joh 6:10-14 övertygas folket om att Jesus är Profeten när han liksom Mose med manna i öknen (2 Mos 16) gör ett brödunder som mättar folket. Detta brödunder bekräftas av övriga evangelier. Även i Matt 21:11, när Jesus tågar in i Jerusalem till folkets Hosianna-rop, så säger de att Jesus är Profeten. Skriften och historien själv etablerar alltså att Jesus är fundamentet för Nya Testamentet, och att han är Profeten lik Mose som har auktoriteten att nedteckna det nya förbundet. Jesus bekräftar sina apostlar Jesus i sin tur säger följande om lärjungarna i Luk 10:16: Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Ett liknande påstående om lärjungarna finns i Joh 20:21: ”Jesus sade än en gång till dem: ’Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.'” Här ser vi alltså en obruten kedja av auktoritet – Mose bekräftar Jesus som bekräftar apostlarna. Här läggs den främsta grunden för vad som får ingå i det nya förbundet, vilket blir vårt NT: Det etableras av Profeten, Jesus, som säger att vi även ska lyssna till hans apostlar. Detta kallas ibland kravet på apostolicitet på Helig Skrift – det ska vara skrivet av apostlarna själva, eller baseras på apostlarnas direkta undervisning. Dessa apostlar likställer själva sina ord med ”profeternas”, alltså GT:s heliga skrifter, i t.ex. följande texter: ”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.” (Ef 2:20, Paulus) ”så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.” (2 Petr 3:2; Petrus) ”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.” (Jud 1:17, Judas) Själva ordet apostel betyder utsänd och innebär fullständig representation. När aposteln Petrus talar så är det i Jesu auktoritet, för han är Jesu utsände apostel. Att förneka Petrus (eller någon annan apostels) ord är därför att förneka Kristus, liksom att förneka Kristus är att förneka Fadern, eftersom Kristus är Guds apostel (Hebr 3:1). Nu uppstår dock ett dilemma: jag hämtar min argumentation om apostlarnas auktoritet från Lukasevangeliet och Johannesevangeliet – hur vet vi att de böckerna hör hemma i Skriften? I detta fall behöver vi inte tro detta på förhand – det räcker med att tro att de är tillförlitliga historiska dokument! Det ligger utanför ramen för detta inlägg att bevisa detta, men det finns goda skäl att tro det. Om texterna är historiskt tillförlitliga kan vi lita på att det är Jesu ord som talas, erkänna Jesu auktoritet, och sedan fortsätta vår argumentation. Fem krav för vad som får ingå i Nya Testamentet Det finns åtminstone fem krav enligt Skriften själv och Jesus på vad som får vara helig text i NT: Krav 1) Ortodoxi –  I del 3 om GTs kanon nämnde jag detta. Texterna får inte motsäga tidigare etablerade heliga texter och på så sätt leda människor bort från Gud. Krav 2) Profetiskt – Även detta kommer från del 3. Om texterna innehåller profetior ska dessa vara sanna så långt man kan bevisa (även om inte alla behöver vara uppfyllda än) och inte leda folk bort från Gud. Krav 3) Apostolicitet – Texterna måste vara skrivna av apostlarna, eller baserade på apostlarnas vittnesbörd eller undervisning, eller godkända av apostlarna. Texter skrivna mer än 100 e.Kr. tillhör inte Guds kanon som består av apostlarna och profeterna, eftersom dessa senare texter inte kan vara godkända av apostlarna som då inte längre levde. Krav 4) Bevarande – Eftersom Jesus säger att hans ord inte skall förgå (se del 2 i denna serie), kan vi också sluta oss till att om vi plötsligt skulle hitta ”ett nytt brev av Petrus”, så skulle detta brev inte vara del av Guds kanon. […]


 • En Bibel på ett bordVad är en god bibelsyn? Del 3 – Bibelns kanon är fullständig

  I respons på mitt första inlägg fick jag en följdfråga gällandes Bibelns kanon – alltså de böcker som ingår i Bibeln. Frågan är, hur kan vi veta att de böckerna som vi har i Bibeln 1) alla hör hemma i Bibeln och 2) ingen saknas? För visserligen har jag sagt att Bibeln är fullständigt verbalinspirerad, och att Bibeln är fullständigt bevarad. Men vilka böcker menar jag med Bibeln? Detta ska jag nu behandla. Det första jag vill göra är att mytförklara en vanlig uppfattning: Att Bibelns kanon skulle ha blivit bestämd av några gamla gubbar på något hemligt möte hundratals år efter Kristus. Bibelns kanon etablerades inte genom något officiellt möte, utan mottogs gradvis, organiskt och naturligt allteftersom den skapades och profettexterna samt breven skickades mellan församlingarna och gradvis samlades i sammanställningar. De långt senare kyrkomötena erkände denna existerande kanon och försvarade den – de varken skapade texterna, sammanställde dem, eller redigerade dem. Sammanställningarna fanns redan, kompletta. Låt oss åter igen börja med vad Skriften säger om detta. Då kanske någon invänder – Kan vi verkligen låta Bibeln bestämma vilka böcker som finns i Bibeln? Blir inte det ett cirkelargument? På ett sätt, jo. Men sanningen är att det är ett nödvändigt cirkelargument. Om vi hämtar beviset från något utanför Bibeln så betyder det att vi sätter vår tilltro till något utanför Skriften. Då är inte längre Skriften den högsta auktoriteten, utan vår standard för vad som får ingå i Skriften blir auktoriteten. Vi blir Skriftens – och Guds ords – domare, istället för dess görare. Inte ens kyrkan har högre auktoritet än Guds ord. Det är också nödvändigt ur ett filosofiskt och logiskt perspektiv. Det måste finnas en högsta standard när det kommer till sanning – ett grundläggande axiom som bevisar och förstärker sig självt, men inte hänger på något annat. Alltså, även om det finns argument från naturen, filosofin och apologetiken etc för att Skriften verkligen är sann och Guds ord, och att vi därför kan komma att tro på denna sanning, måste vi efter denna insikt också gå vidare till nästa logiska steg vilket är att erkänna att Skriften nu blir sanningen genom vilken vi ser världen – inte omvänt. Det som är jämförelsevis lätt att bevisa utifrån Skriften är att Gamla Testamentet är precis som det bör vara. Nya Testamentet är lite lurigare. Men låt oss börja med Gamla Testamentet: I 5:e Moseboken 4:2 får vi följande bud: ”Ni ska inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla Herren er Guds bud som jag ger er”. Detta innebär att en etablerad regel för alla efterföljande texter som ska kunna räknas som Guds ord är att de inte får lägga till nya regler och inte upphäva existerande – Gud säger inte emot sig själv. Det är därför Jesus säger ”Jag har inte kommit för att upphäva lagen…” (Matt 5:17-20) – och Paulus återupprepar detta. (Rom 3:31) Denna regel kallas kravet på ortodoxi, som betyder renlärighet. En text som inte är renlärig enligt Guds tidigare ord är inte Guds ord. I 5:e Moseboken 18:20-22 får vi ett krav för att något ska kunna räknas som Guds ord när det kommer till profeter – vad de profeterar måste gå i uppfyllelse. Där sägs också det omvända – om någon profeterar något som inte går i uppfyllelse, skall denna person inte räknas som profet. Detta kan vi kalla det profetiska kravet. I 5:e Moseboken 13:1-15 får vi ytterligare ett krav för vad en profet får och inte får göra. Även om det profeten säger går i uppfyllelse och han sedan säger att vi skall följa andra gudar skall vi inte följa honom utan tvärtom förkasta honom. Det är en förstärkning på kravet på ortodoxi, samt en begränsning på det profetiska kravet. Båda måste vara uppfyllda. Mose, som själv omfattades av dessa principer och gjorde tecken och under och profeterade sådant som gick i uppfyllelse, har alltså redan i Bibelns första böcker ställt krav på vad som får och inte får räknas som Guds ord! Gud har redan etablerat vad som får och inte får tillhöra hans kanon, vilket ger oss en trygg och stadig grund att bygga på. Efter detta ser vi precis en sådan organisk framväxt av Guds ord i Gamla Testamentet som vi skulle förvänta oss av dessa krav. Profeter stiger fram och talar saker som är i linje med Guds bud, dessa saker går i uppfyllelse och personerna bekräftas av folket som sanna profeter som manar folket att följa Gud. Deras texter upptas sedan som Guds ord. De texter som inte tar sig in i Gamla Testamentet är de texter som skrivs av obekräftade profeter eller av falska profeter. Låt oss lite snabbt hoppa fram till Jesus – han sa i Luk 11:50-51 ”Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.” Jesu poäng är att fariséerna som han tilltalar är och blir medskyldiga till alla profeters blod, från den förste till den siste. Alltså ramar Jesus här in någon tidigare erkänd samling profeter – en kanon. Därför blir följdfrågan viktig: Vilken Sakarja pratar han om? Abel betecknar tydligt det första mordet i Skriften, men vilket var det sista? Av Matteusevangeliet 23:35 läser vi att det är Sakarja, Berekjas son. Vi vet att det är en profet, eftersom Jesus listar profeter enligt Lukas-texten. Vi vet att han ska ha dött någonstans på tempelplatsen (mellan byggnaden templet och altaret på tempelgården) Vem passar kriterierna? Det finns två starka kandidater i historien och Skriften med varsitt problem, men som båda lustigt nog ger oss samma slutsats gällandes Skriftens kanon. Det ena alternativet som jag tror är vanligaste tolkningen är den Sakarja vars död beskrivs i 2 Krön 24:20-22. Problemet är att denna Sakarja kallas Jojadas son(=ättling i språket), inte Berekjas son. I övrigt stämmer döden och vissa anspelningar i Jesu ord. […]


Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting? Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud.

Sebastian Ibstedt (SAS) och David Kärrsmyr (Apologia) undersöker i en artikel kalāmargumentet för Guds existens inklusive de vanligaste invändningarna. Artikeln är publicerad i Theofilos 2022-1/2 (theofilos.no/issues/theofilos-2022-1-2/kalamargumentet-for-guds-existens/).
... Läs merLäs mindre

4 weeks ago
Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: https://www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/Image attachment

Välkommen på konferens i Uppsala 17–19 mars!
För dig som vill undersöka Jesus närmre, eller för dig som är kristen och vill förstå grunden för din tro bättre. Halva priset för studenter.

Mer info och anmälan här: www.korskyrkanuppsala.se/2023/02/11/apologetikkonferens/
... Läs merLäs mindre

1 month ago

Kommentera på Facebook

Gud välsigne dig!💖☝️🙏🙏🙏💖☝️👏👏👏👏👏✝️🔥🕊💒

GLORY GLORY GLORY TO GOD THE FATHER!!!, THANK YOU JESUS CHRIST FOR YOUR LOVE!!!, MORE BLESSING AND GRACE TO YOU AMBASSADORS OF JESUS CHRIST !!!, JESUS CHRIST IS THE LIGHT OF THE WORLD!!!, JESUS CHRIST IS THE WAY THE TRUTH AND LIFE!!!, THERE IS NO OTHER SALVATION WITH OUT MESSIAH!!!, HE IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!!!!!!!!!!, THE WORLD LIKE IT OR NOT!!!, THAT IS THE TRUTH!!!, GOD BLESS YOU ABUNDANTLY ALL HUMAN BEING!!!!!!!!!!!!❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏

Visa mer