Författare

Hajdi Moche är en av bloggarna och har tidigare varit styrelseledamot i Svenska apologetiksällskapet under flera år. Hennes intresse för goda skäl till tron var en viktig, bidragande faktor till att hon blev kristen år 2016. Hon har sedan dess haft ett brett intresse av apologetik, bland annat i ämnen relaterat till vetenskapsfilosofi, psykologi och Jesus uppståndelse. Hajdi är legitimerad psykolog och jobbar vid Linköpings universitet som doktorand. Hon är gift och bor i Malmö. Läs mer om Hajdi på hennes föreläsarsida.

Om inlägget

av Publicerat: 16 juni 2020Ämnen: Bibeln, Jesus7 kommentarer1521 ord8 minuters läsningvisningar: 159

Dela inlägget!

Hur troligt är det att Jesus var Messias? 

Bibeln beskriver sig själv som kommen av Gud. Till exempel läser vi i 2 Timoteusbrevet 3:16 att “Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet.” Men hur kan vi tro och veta att det är sant? Hur undersöker vi frågan? Det finns många olika angreppssätt att besvara denna fråga. Vi kan till exempel undersöka huruvida Bibeln återberättar äkta historiska händelser och gör det på ett korrekt sätt. Vidare, för att Bibelns anspråk ska få stöd och tjäna legitimitet bör även massor av människor kunna beskriva hur Bibeln förändrat dem och deras liv (även om denna typ av bevisning är mer subjektiv). Dessa två angreppssätt har undersökts och visar att Bibeln är  starkt trovärdig. Ett annat sätt att undersöka huruvida Bibeln är från Gud är genom att studera profetiorna i Bibeln, och framförallt mängden uppfyllda profetior. Detta kommer vara i fokus för detta inlägg. 

En profetia är en förutsägelse om något som ska ske i framtiden, eller ett budskap från Gud som framförs av en profet. Via profeter avslöjade Gud många förutsägelser, vilka finns nedskrivna i Bibeln. Vissa har räknat det till 1800 profetior i Bibeln (Payne, 1973, refererad i Jackson, n.d.). Bland dessa finns det, i Gamla Testamentet, väldigt många profetior om Messias, den utlovade frälsaren som Gud skulle sända världen. Kristna tror att denna Messias är Jesus. Låt oss undersöka om det är en rimlig och sannolik tro. Vi börjar göra det med ett tankeexperiment. 

Föreställ dig följande scenario: Hela Norge och Finlands yta täcks med 2 euro-mynt, så många att de når ungefär upp till knäna.* Bland alla dessa mynt har en person låtit markera ett av dessa mynt genom att måla det svart. Och här kommer du in i bilden. Du får ta på dig en ögonbindel och sen vandra fritt över ländernas yta. (För att hålla det någorlunda rimligt så antar vi att du inte blir trött av vandrandet). Du har nu EN chans på dig att plocka upp det svartmålade myntet. Gör du det så vinner du jackpot. Hur sannolikt är det att du lyckas plocka upp det, tror du? Väldigt osannolikt, eller hur? Det är så osannolikt att det i princip är omöjligt. Om inte av en extrem turgissning eller att personen som målat myntet hjälper dig fuska, så kommer du inte lyckas hitta detta enda svartmålade mynt på första försöket. Eller hur? 

Faktum är att chansen att du lyckas plocka upp myntet är 1×1017 (reds. anmärkning: detta och liknande uttryck skall förstås som 1×10 upphöjd med X), alltså en på hundra tusen miljarder. Det är ett enda svartmålat mynt bland hundra tusen miljarder mynt. Var kommer denna siffra ifrån, då? Jo, lika osannolikt som det är att du hittar myntet, lika osannolikt var det att den historiske personen Jesus lyckades uppfylla åtta messianska profetior av en slump. Med andra ord innebär det att det är så osannolikt att profeterna, utifrån egen visdom, skulle skriva ner profetiorna om Messias, vilka sedan slumpmässigt uppfylldes av en enda person. Låt oss undersöka detta lite mer. 

Denna beräkning gjordes av Peter Stoner, en professor i matematik, och hans studenter. Beräkningen baseras på hur sannolikt det är att profetiorna blev uppfyllda av en person från tiden då profetiorna gavs till tiden då beräkningen gjordes (ca 1950-talet). Dessa beräkningar baseras även på konservativa siffror, dvs. sannolikheten för varje profetias uppfyllande uppskattades större än vad som kanske är fallet. Vi ska ta två exempel på detta, men låt oss först se vilka dessa åtta profetiorna är. 

Dessa var de åtta profetiorna i Stoners beräkning (samt var i Gamla Testamentet de finns och hur de uppfylldes genom Jesus): 1) Messias födelse i Betlehem (Mik 5:2 – Jesus föddes i Betlehem), 2) en profet skulle förbereda vägen för Messias (Mal 3:1 – Johannes Döparen förberedde vägen för Jesus), 3) Messias skulle rida in i Jerusalem på ett åsneföl (Sak 9:9 – Jesus red in på ett åsneföl någon vecka innan han korsfästes), 4) Messias skulle bli förrådd av en vän (Sak 13:6 – lärjungen Judas Iskariot förrådde Jesus), 5) Messias skulle bli förrådd för 30 silvermynt (Sak 11:12 – Judas fick denna summa av fariseerna), 6) de 30 silvermynten skulle lämnas tillbaka men inte tas emot utan användas till att köpa land (Sak 11:13 – detta gjordes när Judas ångrade sig och försökte lämna tillbaka pengarna), 7) Messias skulle vara tyst när han anklagades (Jes 53:7 – Jesus var tyst när han anklagades innan korsfästelse-domen) samt 8) Messias skulle dö genom att få sina fötter och händer genomborrade (Psa 22:17 – Jesus blev korsfäst). 

Hur gick beräkningarna till då? Vi kan ta den andra och åttonde profetian som exempel. För den andra profetian, så tänkte Stoner så här: “En man av hur många i världen har haft en person som banat vägen för denne?” Svaret för denna fråga uppskattades till 1 av 1000 personer, eller 1×103. För den åttonde profetian så tänkte Stoner såhär: “En man av hur många, sedan Davids tid (då profetian skrevs ner av David), har blivit korsfäst?” Svaret för denna fråga uppskattades till 1 av 10,000, eller 1×104.  Genom att sedan multiplicera alla sannolikheter för vardera profetia (svaret: 1×1028) och sedan dividera detta med antalet personer som levt sedan profetiorna gavs (uppskattningsvis 88 miljarder) fick de fram sannolikheten för att en person, sedan profetiornas tid, lyckades uppfylla alla åtta profetior under sin livstid. 

Vissa kan dock kritisera några av dessa profetior för att vara sådana som en person själv kan uppfylla, till exempel genom vetskap om dem – typ som en självuppfyllande profetia. Bland dessa åtta kan man tänka att profetian om att Messias skulle rida in i Jerusalem på en åsna kan uppfyllas av egen kraft. Kritiken har en bra poäng. Det kräver dock vetskap om profetian och framförallt att en person själv vill framstå som Messias. Om så vore fallet innebär det att Jesus inte bara var en falsk profet utan även hade hybris. Då har kristendomen större problem än några profetior som inte uppfyllts. Lyckligtvis så stödjer historiska, bibliska eller personliga bevis inte detta. Dessutom var många profetior sådana som inte går att uppfylla själv, till exempel var Messias skulle födas eller huruvida silvermynten man skulle bli förrådd med inte skulle tas tillbaka. Och dessutom så uppfyllde Jesus många fler än bara dessa åtta profetior.

Mer troligt än att profetiorna var extrema turgissningar om framtiden (av flera olika profeter och under olika tider) är att någon visste om vad som skulle ske i förväg. Profetiorna pekar mot en övernaturlig vishet som förmedlades till profeterna: Gud, eftersom endast Gud kan veta och förmedla framtiden. Detta stärker återigen att Bibeln är Guds ord. Så sammanfattningsvis, mängden uppfyllda profetior visar på Bibelns övernaturliga trovärdighet, utöver den historiska och personliga trovärdigheten. Det visar också att Jesus med stor sannolikhet är Messias, den utlovade frälsaren till världen. Så om Bibeln är Guds ord innebär det att vi dels kan lära känna Gud på ett personligt plan när vi läser den och dels att vi kan lita på visheten i innehållet och följa det som står i den. Så kort (och lite klyschigt) sagt, Bibeln är sommarens (och alla säsongers) rekommenderade läsning.  

*I Stoners exempel illustrerade han att det var som att fylla delstaten Texas med silver dollar, “two feet high” (ca 60 cm). Efter en snabb googling beskrivs delstaten Texas yta vara nästan 700,000 kvm (kan dock ha varit annorlunda när Stoner gjorde sin beräkning, det har inte undersökts närmare) medan Finlands yta är ca 340,000 kvm och Norges yta ca 320,000 kvm. Så enkel matematik leder oss att konkludera att Norges och Finlands yta fortfarande är mindre än Texas. Så exemplet med myntet beskrivet ovan ger en högre sannolikhet att hitta myntet än Stoners originalexempel. 

Referenser 

Jackson, W. (n.d.). How many prophecies are in the Bible? ChristianCourier.com. Hämtad 15 Juni, 2020 från https://www.christiancourier.com/articles/318-how-many-prophecies-are-in-the-bible

Stoner, P.W., & Newman, R.C. (1976). Science speaks – Scientific proof of the accuracy of prophecy and the bible [Online ed.]. Chicago: Moody Press. Hämtad från http://sciencespeaks.dstoner.net/Christ_of_Prophecy.html 

7 kommentarer

 1. Magnus Lindborg 16 juni 2020 at 13:20

  Superintressant och bra skrivet!

 2. Johan Franzon 16 juni 2020 at 18:07

  Det är helt korrekt att det finns profetior i den hebreiska bibeln om en kommande Messias och om en messiansk tid som kommer att följa med honom. I Jesaja kan vi exempelvis läsa att den messianska tiden kommer att vara en tid av global fred, där svärden kommer att smidas om till plogbillar och där människor och djur kommer att leva i fred med varandra (Jes 2:4, 11:1-11, 65:25, se även Mik 4:3). Det messianska tiden kommer även att innebära att Israels folk inklusive de förlorade stammarna kommer att återsamlas (Jes 11:11-12, Hes 37:21). Ett annat tecken på att den messianska tiden är inne är att alla människor i hela världen kommer att förstå att Israels Gud är den ende sanne guden (Hes 37:28, Mik 4:1-2, Sak 14:9).

  Uppfylldes någon av dessa profetior under Jesu tid på jorden? Inte vad jag kan se.

  Några saker vad gäller de åtta punkterna i artikeln:

  Står det uttryckligen i Mik 5:2 att Messias ska FÖDAS i Betlehem? Texten lyder: ”Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna.” Är det inte rimligare att tolka detta som att härskaren ska vara en ättling till David, snarare än att han ska födas i samma stad som David?

  Ordet i Mal 3:1 är budbärare eller möjligtvis ängel (malaki). Samma ord som i 2 Mos 23:20: ”Se, jag sänder en ängel framför dig …”

  Sak 9:9. Ja, åsnan stämmer. Men hur väl stämmer fortsättningen i Sak 9:10: ”Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.”

  Sak 13:6. För sammanhanget, läs från 13:1. Vad detta handlar om är att Herren kommer att sätta stopp för (falska?) profeter. 13:6 beskriver att vissa av dessa profeter då kommer att dölja att de varit profeter genom att ljuga om sina sår. Bibel 2000 förklarar: ”Profeter kunde under extasen tillfoga sig själva sår; se t.ex. 1 Kung 18:28.” Se även not *[13:6] i denna länk:

  http://www.usccb.org/bible/zechariah/13

  Sak 11-12. Visst, 30 silverstycken nämns, men på vilket övrigt sätt påminner Sakarjas text om Judasberättelsen? Vem är ex ”jag” i Sakarjas text? Enligt Matteus betalades silverpengarna ut av översteprästerna, inte fariséerna.

  Jes 53:7: ”Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun.” Enligt Johannes pratade Jesus en hel del under förhören. Här ger han svar till översteprästen: ”Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet, där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt.” Och senare pratar han med Pilatus: ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. […] Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.« Öppnade inte sin mun?

  Ps 22:17. En mycket omdiskuterad vers där ordet ”genomborrade” bara är en av många föreslagna tolkningar av ett hebreiskt ord som tycks vara svårt att tyda. Andra förslag är att ordet betyder ”som ett lejon” eller ”skrumpnade” så som Bibel 2000 föreslår. De har följande not: ”Det hebreiska ordets betydelse osäker. MT har ”som ett lejon”. I de äldsta översättningarna tolkas ordet som ett verb, vars innebörd dock återges på olika sätt: ”sarga”, ”binda” eller ”gräva” (i den tidiga kristna kyrkan fattat som ”genomborra”; versen citeras inte i NT). Tolkningen ”skrumpna” har språkligt stöd i ackadiskan (Mesopotamien) och syriskan och ger en god parallell till beskrivningen i v. 18.”

  Mvh Johan

  • Joel Samuelsson
   Joel Samuelsson 16 juni 2020 at 20:50

   BD37___Johan, det är inte rätt sätt att se på profetiorna att de alla skulle vara tvungna att nå sin fullkomning just när Jesus var på Jorden. Personen Jesus förkroppsligar mer än någon annan dessa koncept som profeteras om, och Jesus tid är ju inte slut, i bibliskt perspektiv.

   Visst är profetiorna inspirerande och storslagna!

   Mvh Joel

 3. Bosse Divander 17 juni 2020 at 19:56

  Hej

  Jag menar att Johan på ett pedagogiskt sätt har visat att de olika profetiorna stämmer delvis, men delvis inte. Ibland rör det sig om att läsa in mer i texten än vad som verkligen står där. Vid andra tillfällen handlar det om nytolkningar. Ett ex på det är Dan 7:13 som har applicerats på Jesus från Nasaret, men som i själva verket tycks vara en bild för Israels folk.

  Vänligen.

  • Joel Samuelsson
   Joel Samuelsson 17 juni 2020 at 23:18

   BD45___Här kommer en bra översikt över Daniel-profetian vad gäller Människosonen (vid 11:35-14 min) , och det syftar utan tvivel på Jesus. Paulus placerar Jesus på samma upphöjda plats och Jesus citerar till och med profetian (se vid 13 min).

 4. Bosse Divander 18 juni 2020 at 08:10

  Du beskriver mycket riktigt en kristen nytolkning av Dan 7:13. Den ursprungliga tolkningen tycks istället ha handlat om Maccabeernas seger över Seleuciderna. Senare omtolkad i den judiska kontexten till att beskriva den kommande Messias.

  Dan 7 är ett skolexempel på hur gammaltestamentliga texter har fått en helt ny mening i kristen tankevärld. Men den här texten har ändå en helhetsyn som flera andra lösryckta profetiska texter saknar. Det är med andra ord förståeligt att de första kristna sökte förklaringar i GT till händelserna kring Jesus’ död (och uppståndelse). Lärjungarna hade förväntat att gudsriket skulle upprättas direkt genom Jesus från Nasaret ( utan någon himmelsfärd däremellan) men när han sedan avrättades tycktes drömmen slagen i spillror! Enda rimliga förklaringen blev då att han skulle återkomma för att upprätta riket. Och sedan dess väntar många kristna på hans återkomst.

  Den ursprungliga tanken, hos Jesus själv och hans lärjungar, var alltså att Gud slutligen skulle återställa det judiska folkets självständighet från olika främmande makter. Och samla alla folk under den högste Gudens regering (Jes 66). Det mesta i texterna i NT pekar mot att Jesus förväntade att det skulle komma att inträffa ganska snart.

  Jesus död och uppståndelse blir därför omöjlig att förstå om man inte redigerar om scenariot och delar upp hans kommande i två delar ( men vad skulle syftet ha varit med det från Guds synpunkt sett?). Först den historiska missionen som varade under ca tre år. Sedan Jesus’ återkomst på skyarna som den förhärligade Människosonen. Där fann de första kristna tröst och förklaring i Dan 7. Men de hade nog varit mäkta förvånade om de hade vetat att han fortfarande efter 2000 år ännu inte hade kommit tillbaka.

  Vänligen.

 5. Bosse Divander 18 juni 2020 at 18:21

  Joel

  Nej profetian syftar inte på Jesus ”utan tvekan”. Tolkningarna av textpassagen är minst tre. Men om man läser med ”kristna glasögon” är saken naturligtvis avgjord redan från början…

  Vänligen

kommentarer är stängda.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

3 weeks ago
Visa mer