Vad är apologetik och varför behövs det?

Vi läser i Apostlagärningarna att när Paulus var i Korint “förde han varje sabbat samtal i synagogan och övertygade både judar och greker” (Apg 18:4). De första kristna befann sig i sammanhang där deras tro ständigt ifrågasattes och det var viktigt för dem att kunna samtala och resonera kring vad de trodde på. Samma uppmaning ger Petrus till de tidiga troende: “Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.” (1 Pet 3:15) Det grekiska ord som har översatts “att svara”, apologia, betyder också att försvara eller ge skäl. Apologetik handlar alltså om att ge goda skäl för vår kristna tro och att svara på människors frågor om Gud. Denna uppmaning är inte för­behållen pastorer och filosofer utan gäller alla troende. Vi är alla kallade att kunna förklara och försvara vad vi tror på.

Varför är apologetik viktigt?

Apologetiken fyller flera huvudsakliga funktioner. För det första har apologetiken en viktig roll i att styrka troende. En tro som bygger enbart på känslor eller en stark gudsupplevelse men som inte är genomtänkt, riskerar att ge vika i stunder av tvivel. Men många kan vittna om att när hjärnan och hjärtat är i över­ens­stämmelse ger det trygghet i tron, frimodighet i vittnandet och överlåtenhet till Gud.

För det andra hjälper apologetiken i vittnandet. Bibeln är tydlig med att ingen kan komma till tro på Jesus utan att Gud drar den personen till sig (Joh 6:44) och det spelar ingen roll hur goda argu­ment man får levererat om man inte har ett öppet hjärta. Men den Helige Ande verkar på olika sätt, och för en del männ­iskor går vägen till hjärtat genom hjärnan då det kan finnas tankebyggnader och idéer som försvårar för en person att komma till tro på Jesus. Apologetiken hjälper oss att möta människors tvivel, frågor och funderingar och kan vara ett första steg i en människas väg till tro.

För det tredje är apologetik viktigt i att forma kulturen. Europa och Sverige är i stor utsträckning en post-kristen kultur. Samhällets framtida ledare befinner sig idag i skolan och på universiteten. Genom att visa att gudstro är intellektuellt hållbart och försvarbart kan sekulariseringen bromsas och den kristna tron och synsättet åter tas på allvar inom sam­hällets olika områden. Målsättningen är att människor ska bli mer öppna för evangeliet.

Sist men inte minst är apologetik viktigt för vi tror att sanningen är viktig. Frågan om Guds existens är förmodligen den viktigaste som vi någonsin kan ställa. Om Gud existerar så förändrar det allt och hur vi svarar på den frågan ger eviga konsekvenser. Sanning i sig är viktigt och denna fråga är viktigare än någon annan.

Resurser

Det är tydligt i Bibeln att det apologetiska uppdraget gäller alla kristna, inte bara filosofer, teologer och pastorer. Alla är vi kallade att kunna ge skäl för och försvara vår tro (1 Pet 3:15). Samtidigt är behovet av utbildning och goda resurser är stort. Svenska Apologetiksällskapet vill vara en samlande punkt för apologeter och apologetikintresserade kristna. Genom föreläsningar och seminarier, bloggen, bokcirklar och samtalsforum vill vi tillvarata det intresse och goda engagemang som finns bland Sveriges kristna, stödja befintliga apologeter och väcka upp nya kristna röster som frimodigt vågar stå upp för evangeliet om Jesus. Vi har flera resurser, bland annat:

 • En aktiv Facebookgrupp där man kan diskutera olika apologetiska ämnen och få svar på sina frågor av hjälpsamma medlemmar.
 • En blogg som ständigt fylls på med matnyttigt material. Här finns artiklar om sådant som Guds existens, tro och tvivel, Bibelns trovärdighet, etc.
 • Flera föreläsare som gärna besöker ditt sammanhang (kyrka, ungdomssamling, skola, etc) och talar om den kristna trons trovärdighet, deltar i debatter m.m.
 • vetenskapochtro.se, i samarbete med Apologia, Svenska Evangeliska Alliansen och Claphaminstitutet. Detta är en sida som beskriver relationen mellan kristen tro och vetenskap. Vederlägger konfliktmyten och visar hur kristendomen och vetenskapen kompletterar varandra.
 • Återkommande bokcirklar där vi träffas digitalt och samtalar kring böcker som handlar om apologetik, hur vi samtalar om tron med våra icke-kristna vänner, Guds existens, vetenskap och tro, m.m.
 • En YouTube-kanal med föreläsningar, samtal, intervjuer och debatter.
 • Webbinarier med intressanta föreläsare.
 • Som medlem i föreningen har du tillgång till ytterligare resurser såsom föreläsningsmaterial som du kan använda.

Svenska Apologetiksällskapet är en ideell förening och bygger på medlemmars och andra apologetikintresserades engagemang. Vi vill uppmuntra apologetiska initiativ såsom att skriva bloggtexter och producera filmer. Du som vill göra detta inom ramen för Svenska Apologetiksällskapet är välkommen att ta kontakt med oss!

Läs mer nedan för att se vad vi kan göra för din församling!

För församlingar

Svenska Apologetiksällskapet vill vara en resurs för Sveriges församlingar. Vi erbjuder flera resurser för kristna som vill fördjupa sig i att försvara och ge skäl för tron. Jesus uppmanar oss att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ och av hela vårt förstånd. Vi tror att en hälsosam församling behöver se till hela människan, även till intellektet. Inte sällan finns ämnen i ungdoms­gruppen som har att göra med den kristna trons hållbarhet och sanning. Svenska Apologetik­sällskapet kan besöka din ungdoms­grupp eller församling för undervisningspass, temadagar och kompetensutbildning.

I Apostlagärningarna 17 berättas när Paulus förkunnade evangeliet i Aten. Han började med att obser­vera och studera det sammanhang han befann sig i. I en stad som var full med avgudar samtalade och resonerade han med människor. När stadens filosofer inbjöd honom att tala på Areopagen gjorde han det utifrån sina åhörares kontext genom att hänvisa till deras egna filosofer. Utifrån förförståelsen hos dem som han talade med presenterade han evangeliet om Jesu upp­stånd­else.

Sverige liknar i många avseenden det hedniska Aten. Människor söker än idag mening och sanning och Jesus kan möta de behov som man kanske inte ens vet om att man har. Vi tror att kyrkan behöver bli bättre rustad att försvara tron och ge skäl som talar till de behov som människor har. Svenska Apologetiksällskapet står gärna till tjänst med temadagar och undervisningspass, men vi tror att apologetiken behöver bli en del av församlingens kultur så att vi kan ära Gud med hela männ­iskan, presentera evangeliet på ett trovärdigt sätt och möta våra icke-troende vänners frågor och funderingar med goda svar.

Svenska Apologetiksällskapet har flera medlemmar som är erfarna talare som gärna kommer och undervisar eller föreläser om olika ämnen. Vi finns också till stöd för att starta bokcirklar, lokal­grupper eller andra projekt med koppling till apologetik. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.

Om Svenska Apologetiksällskapet

Svenska Apologetiksällskapet syftar till att vara ett forum för att styrka apologeter och upp­muntra kristna inom alla samfund och församlingar till ett apo­log­etiskt ansvar för Sverige. Vi avser att vara en naturlig mötesplats för artiklar, bloggtexter, videoklipp samt samtalsämnen som rör det apologetiska och gudsförnekande området. Svenska Apologetiksällskapets vision är att:

 1. Väcka nya apologeter i Sverige
 2. Stödja befintliga apologeter i Sverige
 3. Forma befintliga apologeter i Sverige

Svenska Apologetiksällskapet vill se en ny generation av apologeter i Sverige som kan försvara kristen tro med intellektuell hederlighet och andlig skärpa. Vi erbjuder resurser i form av före­läsare, bloggtexter, media, bokcirklar och diskussionsforum m.m. Här finns gott om möjlighet för den som delar föreningens målsättning att engagera sig. I viss utsträckning fungerar Svenska Apologetiksällskapet även som ett forum för att möta icke-kristna i dialog. Detta sker bl.a. i form av debatter (live och webbsändna) och diskussion i anslutning till blogg­inlägg.

Välkommen att engagera dig i Svenska Apologetiksällskapet!

Svenska Apologetiksällskapet bekänner sig till Lausannedeklarationen. Du finner den här.

Form

Tanken med den vågliknande formen är vatten. ”Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta.” (Joh 4:14). Tre vågor skall föra tanken till Fadern, Sonen och Den helige ande.

Färg

Färgerna, olivgrönt, lila, blått och blodröd är valda efter dess bibliska betydelse. (Källa)
Grön (olivgrön)

Green represents growing and blooming where one is planted. It is representative of a Christian life that produces good fruit and finds rest in Christ. A green plant or tree is a healthy one, growing and producing leaves and flowers. A brown or withered plant is symbolic of the dying process.

Growing and Fruitful:

Jeremiah 11:16 The LORD called your name, Green Olive Tree, Lovely and of Good Fruit. With the noise of a great tumult He has kindled fire on it, And its branches are broken.

Jeremiah 17:8 For he shall be like a tree planted by the waters, Which spreads out its roots by the river, And will not fear when heat comes; But its leaf will be green, And will not be anxious in the year of drought, Nor will cease from yielding fruit.

Hosea 14:8 “Ephraim shall say, ‘What have I to do anymore with idols?’ I have heard and observed him. I am like a green cypress tree; Your fruit is found in Me.” 

Christian growth and fruitfulness is achieved by living for Christ, being directed by His will and finding peace in Him.

Life and Rest:

Psalm 52:8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.
Psalm 23:2-3 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.
Lila (purpur)

Purple represents Kingship. Creating a purple dye was expensive in ancient times, therefore purple became a color of prestige, nobility and royalty (Judges 8:26, Esther 8:15). The Bible reveals purple to be symbolic of wealth, prosperity and luxury (Exodus 28:5, Ezekiel 27:7, Proverbs 31:22, Song of Solomon 3:10, 7:5, Luke 16:19, Acts 16:14, Revelation 17:4, 18:12, 16). Purple reminds us of Jesus because He is the King of kings and He lives and rules in the hearts of those who are His.

Romans 15:12 And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust. 

 1 Timothy 1:17 Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen. 

Revelation 19:16 And he [Jesus] hath on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS. 

It’s interesting that the color purple is made by combining blue and red. The kingly color is a combination of two colors, one that points to His work on earth (red = His shed blood) and the other that points to His heavenly dwelling place (blue = Heaven). Having received forgiveness through His blood, we will one day enter into Heaven and see our King in all His splendor.

Blå

Blue represents Heaven. Blue is the color of the sky and a reminder of the heavenly realm. We are given a description of the glimpse of Heaven that Moses, Aaron, Nadab and Abihu (the sons of Moses), and the 70 elders of Israel saw, when they went up to worship God on Mount Sinai:

Exodus 24:10 And they saw the God of Israel: and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness.

Sapphires reflect a beautiful sky-blue color reminding us of not only the blue heaven we can see but also the Heaven far beyond, the Heaven of heavens.

Nehemiah 9:6 Thou, even thou, art LORD alone; thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein, and thou preservest them all; and the host of heaven worshippeth thee. 

Röd (blodröd)

Red in the Bible represents blood and redemption. The life of man is in the blood (Leviticus 17:11) and Christ’s blood atonement is necessary for the redemption of man. Jesus’ blood paid the penalty for our sins and by His blood we are washed clean.

Revelation 1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood.  

1 Peter 1:18-19 For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; But [redeemed] with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. 

 Col 1:20-21 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven. And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled

Färgkoder

 • Blått – Hex #007fff / RGB (0, 127, 255)
 • Purpur- Hex #663399 / RGB (102, 51, 153)
 • Olivgrönt – Hex #516130 / RGB (81, 97, 48)
 • Blodröd – Hexc #660000 / RGB (102, 0, 0)

Styrelse 2022 består av:

Kontakt


Har du synpunkter på innehållet på den här sidan eller vill komma i kontakt med oss? Hör av dig!