Författare

Hajdi Moche är en av bloggarna och har tidigare varit styrelseledamot i Svenska apologetiksällskapet under flera år. Hennes intresse för goda skäl till tron var en viktig, bidragande faktor till att hon blev kristen år 2016. Hon har sedan dess haft ett brett intresse av apologetik, bland annat i ämnen relaterat till vetenskapsfilosofi, psykologi och Jesus uppståndelse. Hajdi är legitimerad psykolog och jobbar vid Linköpings universitet som doktorand. Hon är gift och bor i Malmö. Läs mer om Hajdi på hennes föreläsarsida.

Om inlägget

av Publicerat: 17 maj 2023Ämnen: Påsk, Jesu död och uppståndelse, JesusKommentarer inaktiverade för Alternativa teorier till Jesu uppståndelse?Etiketter: , , , 2476 ord12 minuters läsningvisningar: 290

Dela inlägget!

Alternativa teorier till Jesu uppståndelse?

För någon månad sedan firade vi påsk runt om i världen, inklusive här i Sverige. Som många vet så är påsken en kristen högtid och centrerad kring kristendomens troligtvis viktigaste sanningsanspråk: Jesu uppståndelse. Den kristna tron bygger på att Jesus korsfästes, dog och – viktigast av allt – uppstod från döden. Så om Jesu uppståndelse inte är sann så faller vad vi kristna håller för sant. Eller som Bibeln beskriver det; då skulle vår tro vara “meningslös” och vi skulle vara de “mest beklagansvärda av alla människor” (1 Kor 15:17, 15:19). Med andra ord: Det är väldigt viktigt att veta om Jesus faktiskt återuppstod. Men frågar man personer som inte är kristna så är det extremt få, om ens någon, som skulle tro att denna uppgift är sann. Att någon dör och sedan återuppstår tillhör ju inte vad vi vet om livets cykel. Det är därför inte konstigt att det finns olika förklaringsmodeller till hur det kommer sig att kristna menar att Jesus uppstod. I det här inlägget kommer fem alternativa teorier till uppståndelsen att beskrivas.

Innan vi börjar gå igenom dessa teorier finns det några historiska uppgifter som vi kortfattat behöver gå igenom för att bättre kunna avgöra styrkan hos de alternativa teorierna. Dessa är sådana som majoriteten av historiker, oavsett privat världsåskådning, anser vara tillförlitliga och sanna angående Jesu liv, död och (påstådda) uppståndelse. Eftersom fokus för inlägget handlar om alternativa teorier, kommer jag här bara spalta upp dessa faktauppgifter i punktform. Tips för vidare läsning finns i hyperlänkar och bland referenserna i slutet (vilka inlägget baseras på).

  • Jesus var en historisk person  
  • Jesus dog genom korsfästelse (för vidare läsning, se inlägg om det här
  • Graven där hans kropp lades var tom några dagar senare
  • Lärjungarna menade att de sett Jesus uppstånden, och var redo att dö för denna övertygelse (för vidare läsning, se inlägg om det här
  • Skeptiker som Jakob samt fiender som Paulus blev förvandlade efter att de mött den påstått uppståndne Jesus

Låt oss nu vända blicken till alternativa teorier för uppståndelsen. Jag kommer här gå igenom fem av de vanligaste teorierna: Mytteorin, “svimningsteorin”, “tvillingteorin”, stöldteorin och masshallucination. Även dessa går att beskriva mycket mer utförligt än vad jag avser göra. Fokus i detta inlägg handlar istället om en bredd av olika teorier och om deras relativa styrka i relation till ovanstående faktauppgifter. 

Mytteorin – Jesus är en myt
Enligt mytteorin så menar man att Jesus är en legend eller myt. Olika varianter på teorin finns. Enligt en version anser man att Jesus är en fiktiv, mytologisk eller immateriell karaktär – en sammanslagning av flera olika antika och mytologiska personer (ex. Horus, Mithras), vilket innebär att om Jesus överhuvudtaget har funnits, så är det inte samma Jesus som de flesta av oss har hört talas om. Den här teorin lyfts bland annat i filmen Zeitgest och är populär i vissa kretsar. Enligt en annan variant på mytteorin så har den historiske personen Jesus funnits men kristendomen växte fram på grund av lärjungarna. Här menar man att lärjungarna skapade en berättelse om Jesus, som med tiden utvecklades så att slutsatsen inte längre stämde överens med vem Jesus egentligen var och vad han gjorde. 

Är denna teori sann? Högst troligen inte, av flera anledningar. Problemet med den första versionen av mytteorin är dels att den saknar stöd, vilket också medför att extremt få (om några) historiker stödjer den, och dels att de påstådda parallellerna mellan Jesus och andra myter inte är verkliga paralleller. Det finns inte heller något orsakssamband däremellan (dvs. Jesus skulle inte vara en myt per automatik även om det fanns vissa likheter). Problemet med den andra versionen av mytteorin är dels att det krockar med hur evangelierna är skrivna (exempelvis med detaljrikedom som speglar att skribenten sett/hört händelserna som återberättas) och dels att den inte förklarar hur lärjungarna, skeptiker och fiender förvandlades efter att de menade sig ha sett den uppståndne Jesus. 

“The swoon theory” – Jesus dog aldrig på korset
Enligt svimningsteorin menar man att Jesus aldrig dog på korset. Här menar vissa att Jesus svimmade på korset (eller eventuellt hamnade i koma), medan några få menar att Jesus kanske utövade en djup meditationsteknik. Oavsett så innebar det att man misstolkade hans kropp, antingen avsvimmad eller djupt avslappnad, som död när den togs ner från korset. Styrkan i den här teorin är att den skulle kunna förklara den tomma graven, och eventuellt även lärjungarnas förvandling, eftersom den innebär att Jesus aldrig dog till att börja med. 

Är denna teori sann då? Högst troligen inte, också denna av flera anledningar. För det första bortser teorin från vad vi vet om romarnas kultur, medicinska fakta och historiska beskrivningar som tydligt visar att Jesus verkligen dog. För det andra, om Jesus mot alla odds skulle ha överlevt skulle konsekvenserna av tortyren och korsfästelsen få honom att framstå som nära döden och i akut behov av sjukvård, inte som uppstånden. Och slutligen, ingen nytestamentlig historiker stödjer svimningsteorin idag eftersom Jesus död på korset är vad den ateistiske historiken Gerd Lüdemann beskriver som “odiskutabel” (Ludemann, 2004, s. 50).  

“Tvillingteorin” – Det var inte Jesus som dog
Enligt “tvillingteorin” var det en annan person än Jesus som korsfästes, någon som liknade honom. Detta är en teori som de flesta muslimer tror på. Även här finns det olika versioner av teorin, där vissa tror att någon av lärjungarna korsfästes istället för Jesus medan andra tror att Jesus lät någon som liknade honom ta hans plats. 

Är denna teori sann då? Högst troligen inte. Återigen saknar denna teori historiskt stöd, både från evangelierna och från andra utombibliska källor. Istället återberättar samtliga källor att Jesus, och inte någon annan, dog på korset. Det historiska stödet för att Jesus var upphängd på korset är alltså alltför starkt för att denna teori ska vara trovärdig. 

Stöldteorin – Lärjungarna stal kroppen
Enligt “stöldteorin” var graven tom därför att lärjungarna stal kroppen och sedan hittade på att Jesus uppstod. Det här är troligtvis den äldsta av de alternativa teorierna eftersom den florerade redan på lärjungarnas tid (se Matt 28:11-15). Det finns troligtvis ännu personer som idag lyfter denna teori som alternativ till uppståndelsen. 

Är denna teori sann? Högst troligen inte, återigen av många anledningar. Teorin räknar inte med att de romerska soldaterna, som var satta att vakta graven, riskerade sina liv om de inte skötte sin order (exempelvis om de sov eller tog emot mutor). Det är inte heller troligt att lärjungarna obemärkta skulle lyckas smita förbi soldaterna och rulla undan den mycket tunga stenen som täckte graven, och inte heller är det särskilt troligt att de skulle muta soldaterna att göra det åt dem. Här kanske någon motsätter sig, eftersom det står att översteprästerna senare mutade soldaterna för att säga att lärjungarna stulit kroppen (Matt 28:11–15). Det man då kanske missar är att soldaterna vid den här tidpunkten redan svävade i livsfara eftersom de hade misslyckats med sitt uppdrag att vakta graven. Denna teori kan inte heller beskriva förvandlingen hos lärjungarna, skeptiker och fiender. Slutligen så tror inte heller historiker på denna teori.  

Masshallucination – efterföljarna trodde felaktigt att de såg Jesus
Blogginläggets sista alternativa teori, teorin om masshallucination, innebär att upplevelserna och synerna av den uppståndne Jesus antingen var hallucinationer eller illusioner. Några av de stora historikerna i det här området tror på någon variant av denna teori, varför jag kommer diskutera den lite närmare. Här menar man att lärjungarna var emotionellt sårbara efter korsfästelsen då de bland annat bar på en skuld över att ha svikit Jesus. Det här ledde till att de felaktigt såg Jesus som uppstånden. När dessa hallucinationer/illusioner berättades vidare fick de en socialt smittsam effekt, så att fler upplevde liknande erfarenheter av denna påstått uppståndne Jesus. Som stöd för teorin lyfter man bland annat att Paulus upplevelse av den uppståndne Jesus påminner om en hallucination. 

Är denna teori sann då? Högst troligen inte, återigen av flera anledningar. 

För det första fanns inte uppståndelse som en företeelse inom den judiska traditionen, då man enbart trodde på en kroppslig uppståndelse vid tiden/jordens slut. Man trodde alltså inte att enskilda personer kunde uppstå innan dess. Det här gör det osannolikt att lärjungarna skulle spridit denna teori. Hade de sett eller interagerat med en död person skulle de tro att man upplevde den döda personen i en annan form, till exempel som ett spöke eller ande. Det var också exakt det som lärjungarna trodde när de såg Jesus för första gången (Matt 24:36-39). 

För det andra så är masshallucinationer osannolika utifrån medicinsk och psykiatrisk kunskap om hur hallucinationer ter sig. Hallucinationer är subjektiva upplevelser som innebär att en enskild person har en upplevelse via syn, hörsel (vanligast), känsel eller liknande, som andra runt omkring inte upplever. Hallucinationer sker oftast på grund av alkohol, droger, sjukdom (hög feber), psykiatriska tillstånd eller demens/delirium. En hallucination är en högst personlig upplevelse, vilket gör det mycket osannolikt att flera lärjungar hade exakt samma hallucination vid ett givet ögonblick. Bibeln beskriver också att 500 personer såg den uppståndne Jesus vid ett tillfälle (1 Kor 15:6), vilket är ännu mer osannolikt utifrån hur hallucinationer ter sig (även om de skulle ha tagit samma hallucinogena substans). Dessutom är hallucinationer inte fysiskt påtagliga, vilket upplevelserna av Jesus beskrivs vara (exempelvis kände lärjungarna på Jesu fysiska kropp när de vidrörde såren från korsfästelsen och den uppståndne Jesus åt även fysisk mat). På samma sätt är det svårt att förklara upplevelserna av den uppståndne Jesus som illusioner. Illusioner är till skillnad från hallucinationer äkta stimuli som misstolkas. Man menar att Jesus efterföljare kan ha sett något som de sedan misstagit för Jesus. Detta är inte heller troligt, dels på grund av den fysiska närheten till Jesus i vissa återberättelser (där de kunde tala och röra vid honom) och dels på grund av hur beskrivningarna av upplevelserna var. När Maria exempelvis såg Jesus vid graven trodde hon först att det var trädgårdsmästaren, inte Jesus, men korrigerade denna illusoriska upplevelse efter att ha samtalat med honom. Det är också osannolikt att flera personer, däribland 500 personer, har exakt samma illusion vid en tidpunkt eller att personer vid flera olika tidpunkter och platser har exakt samma illusion. 

Slutligen förklarar inte denna teori den tomma graven och avsaknaden av en kropp. Hade upplevelserna av Jesus enbart varit hallucinationer/illusioner så hade judarna eller romarna kunnat stoppa de kristnas framfart genom att visa upp Jesus döda kropp.   

Slutsats
Sammanfattningsvis har varje alternativ teori brister på ett eller annat sätt. Ingen av dem lyckas förklara de historiska faktauppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Den mest sannolika förklaringen är att Jesus faktiskt uppstod efter att ha varit död – precis som han hade förutsagt. Detta är mest sannolikt även om det går emot all förståelse och erfarenhet vi har av hur en död människa ter sig. Men finns Gud, kan sådana mirakler ske. Alltså: Den dödförklarade Jesus uppgavs vara uppstånden trots att man inom judisk tradition inte trodde på uppståndelse som företeelse, där upplevelser av Jesus som levande igen ledde till att lärjungarna, skeptiker och fiender förvandlades och levde sina liv för att proklamera detta ända in i döden. Jesu uppståndelse gör att det därmed inte är konstigt att miljontals människor än idag beskriver hur de har lärt känna den levande Jesus och hur han har förvandlat även deras liv – hur de gått över från död till liv, från synd till frihet. Detta hände även mig och är möjligt för vem som än väljer att tro på detta som den största sanningen i sitt liv. 


Referenser och vidare läsning
Bergeron, J., & Habermas, G.R. (2015). The resurrection of Jesus: A clinical review of psychiatric hypotheses for the biblical story of easter.  Irish Theological Quarterly, 80(2), 157–172.

Gustavsson, S. (2013) Skeptikernas guide till Jesus 1. CredoAkademin.

Gustavsson, S. (2015). Skeptikernas guide till Jesus 2. CredoAkademin.

Habermas, G. (2001). The late twentieth-century resurgence of naturalistic responses to Jesus’ resurrection. Trinity Journal, 22(2), 179-196.

Habermas, G. (2001). Explaining away Jesus’ resurrection: The recent revival of hallucination theories. Christian Research Journal, 23 (4), 26-31.

Habermas, G. (2012). The minimal facts approach to the resurrection of Jesus: The role of methodology as a crucial component in establishing historicity.  Southeastern Theological Review, 3(1), 15-26.

Hill, K. (2015). The physical death of Jesus Christ: The “swoon theory” and the medical response. Faith and Science, 1-16. 

Lanier, G. R. (2016). “It was made to appear like that to them:” Islam’s denial of Jesus’ crucifixion. Reformed Faith & Practice, 1(1), 39-55. 

Licona, M. R. (2011). The historicity of the resurrection of Jesus: Historiographical considerations in the light of recent debates. [Doktorsavhandling, University of Pretoria]. 

Ludemann, G. (2004). The Resurrection of Christ: A Historical Inquiry. Prometheus Books. 

McDowell, J. (1999). The new evidence that demands a verdict. Thomas Nelson Publishers.

McDowell, S. J. (2014). A historical evaluation of the evidence for the death of the apostles as martyrs for their faith. [Doktorsavhandling, The Southern Baptist Theological Seminary]. 

Taylor, J. (2008, 24 Juli). What Did Jesus’ Tomb Look Like? An Interview with Leen Ritmeyer (Part 2). The Gospel Coalition. Hämtad 16 maj, 2023, från  https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/what-did-jesus-tomb-look-like-interview/

Wright, N. T. (2012). Surprised by Hope: Original, provocative and practical. SPCK.

Just nu på bloggen

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

VÅGA FRÅGA Konferens i Malmö 31 maj–2 juni
– Att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös

Välkommen till Våga fråga – en konferens om tro och tvivel. Undersökningar visar att många ungdomar lämnar den kristna tron för att de upplever att frågor och tvivel inte tas på allvar. Under dessa dagar vill vi utforska de frågor våra ungdomar ställer. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av att undersöka den kristna tron närmare.

Läs mer och anmäl dig via länk i bio!
... Läs merLäs mindre

3 weeks ago
Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös. Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här:  https://apologia.se/vaga-fraga/

Att dekonstruera sin tro är hetare än någonsin! Passande nog har anmälan till vårens konferens har öppnat! "Våga fråga - att ifrågasätta sin tro utan att bli svarslös." Konferensen kommer att ta upp varför folk lämnar kyrkan och de skäl som ofta ligger bakom. Välkomna!
Mer info och anmälan här: apologia.se/vaga-fraga/
... Läs merLäs mindre

2 months ago
Visa mer